Mission Statement Apokalyps nu!

Een kleine westerse machtselite is bezig de wereld naar haar hand te zetten. Zij gebruikt daartoe diverse instrumenten. Zij houdt geen rekening met de individuele wil en vrijheid van mensen. Zij veracht de menselijke vrijheid en waardigheid door het voeren van geënsceneerde oorlogen, het beheersen van de belangrijkste geld– en energiestromen in de wereld, het manipuleren van het bewustzijn van mensen door de media tot haar spreekbuis te maken, het naar eigen believen omverwerpen van al dan niet democratisch gekozen regimes, het opzetten van volkeren en culturen tegen elkaar, etc. etc. Haar stromannen en trawanten zitten op belangrijke posten in de wereld van politiek, industrie en cultuur. Daarbij wordt een tendens zichtbaar om alle gebieden van de samenleving centralistisch aan te sturen en een nieuwe Wereldorde te creëren, ongeacht of zij zich openbaart als ’traditionele dictatuur’ of moderne parlementaire democratie naar westers model. De eenheidsstaat kent vele gedaanten.

De kern van deze westerse elite, maakt deel uit of staat onder invloed van zogenaamde in het verborgen opererende ‘occulte loges’ en stelt de daar aanwezige spirituele inzichten op het gebied van mens- en wereldontwikkeling in dienst van machtspolitieke doeleinden.

“Apokalyps nu!” wil door middel van artikelen de invloed van deze machtselite zichtbaar maken, ingaan op actuele ontwikkelingen en waar nodig diep in de historie duiken om langlopende ontwikkelingen te duiden.

In een tijd waarin uitsluitend het weeg- en meetbare, de harde feiten, het primaat van onze tijd schijnt te hebben, willen we ingaan op de geestelijke, spirituele achtergronden van onze tijd.

Aan het eind van de 19e en begin 20e eeuw, aan de vooravond van de dramatische gebeurtenissen die leidden tot de 1e Wereld Oorlog, en in een tijd waarin het materialistische wereldbeeld en de materialistische wetenschap tot volle wasdom waren gekomen, bracht Rudolf Steiner zijn Geesteswetenschap ook wel Antroposofie genaamd in de openbaarheid.

Steiners Antroposofie wilde noch een nieuw geloof noch een nieuw dogma in de wereld zetten. Vanuit een levende verbinding met een voor hem vanzelfsprekende wereld van de Geest, dat de materiële wereld doordringt en waaraan zij haar bestaan ontleent, werd een spiritueel mens- en wereldbeeld beschreven dat voor een ieder met het volle verstand en een gezond waarheidsgevoel op te nemen is. Als antwoord op de bedoelingen van boven beschreven Anglo-Amerikaanse loges, en de sociale chaos die hiervan uitging en uitgaat, ontwikkelde Rudolf Steiner in 1917 de idee van de ‘driegeleding van het sociale organisme’, een sociale structuur waarin de moderne mens zichzelf als vrijheidsimpuls in het cultureel-geestesleven, als broederschapimpuls in het economische leven en als democratische impuls in het rechtsleven, kan herkennen. Géén centralistisch geordende eenheidsstaat dus maar een driegeleding waarin de drie gebieden van de samenleving geordend zijn naar haar eigen wetmatigheden: Vrijheid als noodzaak voor de waardige ontwikkeling van de mens in het geestesleven (onderwijs, gezondheidszorg, cultuur), Gelijkheid in het rechtsleven (het begrensde gebied van de staat waar de democratische impuls op zijn plaats is) en Broederschap in het economische leven (het gebied van de economie waar op basis van associaties, werkelijk zakelijk kan waargenomen worden wat de behoeften van de mensen zijn en waarin de overheid géén rol speelt).

De opgave van Europa ligt niet in het blindelings volgen van boven beschreven westerse machtsimpulsen. De helende kracht, die van Europa zou kunnen uitgaan, zal uitsluitend kunnen liggen in het doorgronden van de werkelijke krachten die liggen achter het westerse machtsstreven op basis van een modern spiritueel denken. Het kweken van gevoelens van afgunst en haat tegen welk volk dan ook is ons vreemd. De impulsen die van de westerse loges uitgaan, staan rechtstreeks tegenover de belangen van de ‘eigen’ westerse volkeren en dienen daarom in het juiste licht gezet te worden.