2021-14 Oktober – Skinner als de vader van de dystopische wereldregerings-impuls…

Skinner als de vader van de dystopische wereldregerings-impuls…

Marc van Delft (14-10-2021)


Nieuwsbrief over Antroposofie

Verslag en commentaar op een lezing door oud-leraar van de vrije school, en oud bestuurslid van de Vorstand van het Goetheanum, Christoph Wiechert op het antroposofisch studiecentrum te Den Haag.


De lezing ging over de ontwikkeling van het denken, de filosofie en de wetenschap.
CW behandelde op bondige en treffende wijze allerlei wetenschappers en filosofen, zoals Hemsterhuis, Goethe, Schiller, Lessing, het Duits idealisme, Johan Huizinga, Ralph Waldo Emerson, B F Skinner, Darwin, Bacon, Buber, Carl Rogers, Howart Gardner, Peter Sloterdijk, Peter Trawni, en Rudof Steiner.
Het een en ander vanuit Steiners beschrijving van de ontwikkeling van de filosofie.

Christoph had het ook over Oliver Sachs, hij had Oliver Sachs zelfs een keer een brief geschreven en een aardig antwoord gekregen….

Het ging ook over het levende, spirituele denken tegenover het starre, materialistische denken, bv. het behaviourisme van Skinner, het africhten d.m.v. beloning en straf.

Mijn commentaar / MvD:
Dat is de vloek van het materialisme, wat je tegenwoordig op rampzalige wijze uitvergroot ziet.
De gehele wereldbevolking is op een Skinneriaans Behaviouraanse wijze eigenlijk afgericht en gehersenspoeld d.m.v. beloning en straf:

Afschrikwekkende straffen en boetes voor ‘ongewenst gedrag’
[feestjes, samenkomsten, cultuur, geen mondkapje, etc. ].
Alles wat verboden is wordt zwaar bestraft.

En beloning voor ‘wenselijk gedrag’: 
‘Dansen met Jansen’ als je je vaccinatie gaat halen!

Christoph Wiechert / CW:
Skinner ziet de mens niet als een vrij geestelijk wezen maar als een machine met een ‘input’ en een ‘output’.
Alsof we apparaten zijn waar je knopjes indrukt.

MvD:
Dat leidt tot een totale ontmenselijking van de maatschappij met de bedoeling en het resultaat dat de mensheid zich inderdaad als robots is gaan gedragen, en dat is ook de bedoeling van Ahriman / satan.

MvD/CW:
Wat momenteel wereldwijd gebeurt dat heeft Skinner letterlijk beschreven in zijn boek:
‘Beyond Freedom and Dignity’.

(een wereld zonder vrijheid en waardigheid.)

Wat daarin staat is eigenlijk heel verwant aan de utopie van de materialistische filosoof Francis Bacon, in zijn Utopische novelle: ‘Nova Atlantis’…..
Een totaal gemechaniseerde maatschappij, bijna a la ’the Matrix’…

CW:
Skinner ontwikkelde namelijk de ‘Teaching Machine’ waarbij je leert via beloning en straf, met een snoepje en een elektrisch schokje.

Dat zou ons kunnen helpen voor de creatie van ‘de perfecte samenleving’.

MvD:

“Die perfecte samenleving is ongeveer net zo iets als wat Klaus Schwab voorstelt met zijn ’the great reset’, ‘build back better’ en de ‘4e industriële revolutie’ en ‘You will own nothing but you will be happy’ etc.

CW:
Als we allemaal worden afgericht d.m.v. van Skinners ’teaching machine’, dan kunnen we een ‘perfecte wereld’ creëren, een wereld [MvD: met een wereldregering ] van vrede, zonder oorlog en conflicten, met Ik-loze robot- annex machine-mensen, dat is echter een wereld zonder vrijheid en waardigheid.

MvD:
Kortom, de ‘natte droom’ van Ahriman.

Dat is ook de wereld die sinds maart 2020 is uitgerold, waarbij de psychopatische miljardairsclub hun utopische krankzinnige ideeën aan de mensheid probeert op te dringen, door middel van extreme straffen en onderdrukking, torenhoge boetes, politiegeweld, en massale hersen-spoelende propaganda en reclame via de televisie en de kranten voor een abjecte materialistische visie op de geneeskunde, en de mensheid die daar als IK-loze schapen braaf achteraan loopt.

Dat is de uitrol van een dystopische samenleving a la ’the matrix’ of ’the handmaids tale’ of nog een hele serie van dit soort surrealistische dystopische SF-verhalen.

De wereldregering die nu door ‘D666’ en verwanten wordt nagestreefd is het idee van Skinner in ‘Beyond freedom and dignity’, voor een door de ’teaching machine’ uitgerolde Ik-loze robot-maatschappij, de mens als reagerende machine, met een ‘input’ en een ‘output’…..

CW:
In 1990 werd Skinner nog onderscheiden en in zijn dankwoord stelde hij dat het IK niet bestaat, dat idee zou moeten worden verwijderd zoals een ‘keizersnede’….
‘The self’ of ’the mind’ bestaat niet en moet worden geëlimineerd.

Dat was wel het diepste dieptepunt van het materialisme.

MvD:
En aangezien de gedachten van gisteren de daden van morgen zijn zien we dat een generatie later deze abjecte ideeën nu wereldwijd worden uitgerold in een wereldwijde poging om het creatieve en originele IK van de mens [the mind / the self] te elimineren.

CW/MvD:
Dit tot volkomen tegenstelling tot de wereld waar Steiner over droomde, een wereld van waardigheid en vrijheid, van mensen die o.a. via de Vrije School hun karmische potenties leren realiseren, hun ware IK-impulsen met hun originaliteit en creativiteit.

CW:
De bedoeling van de toekomstige mens, is volgens Christoph, dat de mens ‘levend’ leert denken.

Je hebt het starre, dogmatische materialistische denken.
Alles in vaste beelden.

Maar het denken moet meer stromend in de tijd worden, net zoals bv. muziek.

MvD:
Het starre denken is ook dogmatiek, wat met ;’boeken’ samenhangt, op wat vastgelegd is, dan krijg je bv. religieuze fanatici die zweren op een ‘boek’, die uitgaan van ‘de letter van het boek’, zoals de Bijbel of de koran…
‘Het staat geschreven’, dan ligt het vast, het is het versteende denken.

Maar het denken moet gaan stromen, zoals een beek, als levend water…

In dat kader noemde iemand ook bv. Victor Schauberger, zoals hij met het levende, stromende water bezig was.
Ook vanuit levend denken….
Beweeglijk, niet vast-dogmatisch denken, dat moet de mens ontwikkelen wil hij aan de klauwen van satan, Ahriman of de draak kunnen ontsnappen….

CW:
Christoph had het daarbij ook over de Michaelische impuls.

Heel veel 20e eeuwse denkers hebben toch op een manier gedacht wat in die richting ging, zoals de humanistische psychologie van Carl Rogers, Howart Gardner in zijn zoektocht naar ‘wat is kunstzinnigheid’, en zijn ontdekking dat de mens vele soorten van intelligentie bezit, Oliver Sachs, Peter Sloterdijk, Peter Trawni [‘geschreven in water’], e.a.

MvD:
Essentie van de antroposofie is ook het zoeken naar het juiste midden, ‘de gulden middenweg’.
Wat ook essentieel is voor Midden-Europa, het zonne-midden tussen Oost en West, tussen lucifer en ahriman, het midden tussen alle extremen.
De Zonne-weg van het midden van Christus en Michael, de Zon die het  gezonde gouden midden vormt tussen de extremen van Mars en Venus, Mercurius en Jupiter, Maan en Saturnus, Lucifer en Ahriman, tussen gierigheid en verspilling/verkwisting, tussen verstening en koorts, tussen fanatisme en onverschilligheid, tussen ijs en vuur, tussen lafheid en doodsverachting, tussen hemelhoog juichend en dodelijk bedroefd.

Wilt u deze nieuwsbrief als PDF? Klik hier