Friedward Husemann: – 2021- 15 September – De kinderjaren aan de rand van de wanhoop


Nieuwsbrief Eigentijdse Geschiedenis

Beste vrienden,

Bernd Siggelkow heeft zopas “Kindheit am Rande der Verzweiflung – die fatalen Folgen von Lockdown und Isolation” gepubliceerd, 112 p., 14,00 €.

Bernd Siggelkow richtte de “Arche” op in 1995. Dit – Christliche Kinder und Jugendwerk e. V. – exploiteert recreatieve voorzieningen en schoolopvang voor sociaal achtergestelde kinderen in verschillende Duitse steden, de meeste voorzieningen bevinden zich in Berlijn. Met als doel kinderen sterk te maken, bieden zij vakantiekampen, huiswerkbegeleiding en leerondersteuning. Veel van de kinderen krijgen hun enige warme maaltijd van de dag bij de Arche, inclusief ontbijt indien nodig. Alles is gratis. Er is een kledingwinkel als er niet genoeg geld is voor kleding. Er wordt ook actief samengewerkt met de ouders om de gezinnen te helpen het dagelijkse leven aan te kunnen. De kinderen wordt zinvolle vrijetijdsbesteding geboden omdat zij anders weinig sociale en culturele participatie ervaren. De vereniging vult haar hulp aan met straathoekwerk voor jongeren in het district en mobiele gezinshulp.

In het kader van de lockdown moesten alle Ark-faciliteiten in maart 2020 worden gesloten en moesten de kinderen thuisblijven. Het gevolg was dat veel kinderen overdag geen warme maaltijd meer kregen. Omdat de supermarkten waren leeggehaald door het hamsteren, konden veel gezinnen het zich niet meer veroorloven genoeg voedsel te kopen, omdat vooral de goedkope producten niet meer verkrijgbaar waren. Siggelkow en zijn personeel gingen vervolgens naar de gezinnen met nieuw gekocht voedsel en gaven hen te eten. Nog erger was het thuis lesgeven. Veel gezinnen bezaten geen computer. Na verloop van tijd werd een remedie gevonden. Vaak was er geen printer, dus drukte de Ark het huiswerk af met haar eigen computers en bezorgde het bij de gezinnen. Als er een printer was, was de printercartridge leeg en moest hij opnieuw worden gekocht. Nog erger was dat veel ouders hun kinderen helemaal niet met hun huiswerk konden helpen omdat zij te weinig Duits kenden of te ver van enig onderwijs af woonden. Om in contact te blijven met de kinderen die hulp nodig hadden, werden de kinderen uitgerust met mobiele telefoons zodat zij ten minste telefonisch om hulp konden vragen, hetgeen op grote schaal werd gedaan. Dat een kind een kamer voor zichzelf zou hebben of tenminste rust om te studeren was een droom die niet in vervulling kon gaan.

Siggelkow en zijn personeel deden hun best en waren min of meer de klok rond in touw. Met Pasen 2020 wilden ze de kinderen gelukkig maken en brachten ze elk kind een paasgeschenk. De stralende kinderogen waren hun grootste vreugde. Elk kind kreeg voor zijn verjaardag een taart die tijdens de lockdown gebakken werd, zodat er tenminste één keer iets leuks gebeurde in deze slechte tijd. Siggelkow zei met betrekking tot deze bijzondere inspanning van zijn werknemers dat zij de “beste werknemers ter wereld” waren. De geest van onvoorwaardelijke hulp voor elk kind heerst hier. Het is gewoonweg prachtig wanneer mensen uit vriendelijkheid en liefde handelen, zoals in de Ark het geval is.

Ook in andere sectoren van de school en in tehuizen van ouders met kinderen waren de ervaringen met de lockdown vergelijkbaar, hoewel misschien niet zo flagrant als in de Ark. Dit werd ook opgemerkt, en op 27 mei 2021 verontschuldigde de krant “Bild” zich op haar voorpagina tegenover de kinderen “omdat de federale regering het niet doet”. (www.bild.de/politik/inland/politik-inland/weil-die-bundesregierung-es-nicht-macht-bild-bittet-kinder-um-verzeihung-76535200.bild.html). Men kan zoiets te opvallend vinden, maar hier werd een gevoelige snaar geraakt.

Aan de resultaten van de lockdown kan men zien wat de verantwoordelijken hebben gedaan. Kinderen in andere landen waren nog slechter af wanneer hun ouders bijvoorbeeld afhankelijk waren van daglonen en als migrerende werknemers de kost moesten verdienen. Toen, net als in India, was de lockdown gewoon fataal. De kinderen verhongerden.

Om de omvang van dit alles te vatten, is een tweede lijn van verschijnselen van belang. Het gaat om de voorspellingen, prognoses of profetieën die ons over Corona zijn verteld. De John Hopkins Universiteit, die in het begin van de pandemie dagelijks in de media aanwezig was, voorspelde in het begin voor Oost-Friesland (500.000 inwoners) ongeveer 15.000 tot 16.000 doden als gevolg van Corona. Het werkelijke cijfer 1 ½ jaar later was 174 doden door Corona in Oost-Friesland (OZ van 25.8.21). Het verschil tussen 174 vandaag en de 15 à 16.000 doden die in het begin werden voorspeld, is zo groot dat men niet kan uitgaan van een vergissing, maar van opzet. Met de bedoeling om te misleiden. En dat geldt voor alle cijfers die aanvankelijk wereldwijd waren geprojecteerd. Toen vervolgens vaccinatie als mogelijkheid naar voren kwam, zeiden politici overal ter wereld: “De pandemie zal voorbij zijn wanneer er een vaccin beschikbaar is”. Maar daar is geen sprake van. In Gibraltar, IJsland en Israël, waar bijzonder uitgebreid is gevaccineerd, heerst de pandemie niet minder dan in andere landen. In Israël is nog maar ongeveer 40% beschermd tegen de deltavariant https://www.cnbc.com/2021/07/23/delta-variant-pfizer-covid-vaccine-39percent-effective-in-israel-prevents-severe-illness.html. Valse hoop en valse profetieën zijn verkondigd in de context van deze pandemie.

En dit brengt ons tot wat hier essentieel is. In het evangelie van Matteüs (7:15) waarschuwt Christus voor valse profeten en geeft ons raad hoe wij valse van ware profeten kunnen onderscheiden: “Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren tot u komen, maar inwendig zijn het razende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen.”

Aan de vruchten van de lockdown kun je zien wat degenen die de leiding hebben gedaan hebben. De kinderen onthullen het. De armen van de wereld laten het op dezelfde manier zien. De mensen die de leiding hebben en voor onze gezondheid lijken te zorgen, zijn valse profeten waar de hele wereld achteraan loopt. We zullen zien waar deze valse profeten ons heen zullen leiden.

Met vriendelijke groet,

Friedwart Husemann

Originele (Duitse) tekst:

Kindheit am Rande der Verzweiflung

Rundbrief zur Zeitgeschichte

Liebe Freunde,

Soeben erschien von Bernd Siggelkow „Kindheit am Rande der Verzweiflung – die fatalen Folgen von Lockdown und Isolation“, 112 S., 14,00 €

Bernd Siggelkow gründete 1995 die „Arche“. Dieses – Christliche Kinder und Jugendwerk e. V. – betreibt Freizeiteinrichtungen und Schulbetreuung für sozial benachteiligte Kinder in verschiedenen deutschen Städten, die meisten Einrichtungen befinden sich in Berlin. Mit dem Ziel, Kinder stark zu machen, bieten sie Feriencamps, Hausaufgabenbetreuung und Lernförderung an. Viele der Kinder erhalten in der Arche die einzige warme Mahlzeit am Tag, wenn nötig auch ein Frühstück. Alles kostenlos. Es gibt eine Kleiderkammer, wenn das Geld für die Kleidung nicht reicht. Außerdem findet aktive Elternarbeit statt, um Familien bei der Alltagsbewältigung zu unterstützen. Den Kindern werden sinnvolle Freizeitmöglichkeiten geboten, weil sie ansonsten wenig soziale und kulturelle Teilhabe erleben. Der Verein ergänzt seine Hilfe durch aufsuchende Jugendarbeit im Stadtteil und mobile Familienhilfe.

Im Rahmen des Lockdown mussten im März 2020 alle Einrichtungen der Arche geschlossen werden, und die Kinder mussten zuhause bleiben. Dadurch hatten viele Kinder keine warme Mahlzeit mehr am Tag. Weil die Supermärkte durch die Hamsterkäufe leergekauft waren, konnten sich viele Familien nicht mehr genügend Essen kaufen, weil gerade die preiswerten Produkte nicht mehr da waren. Siggelkow und seine Mitarbeiter gingen dann mit neu gekauftem Essen zu den Familien und versorgten sie. Schlimmer noch war das Homeschooling. Viele Familien besaßen keinen Computer. Im Laufe der Zeit konnte man Abhilfe schaffen. Oft fehlte der Drucker, also druckte die Arche die Hausaufgaben mit seinen eigenen Computern und lieferte sie bei den Familien ab. Wenn ein Drucker da war, dann war die Drucker – Patrone leer und musste neu gekauft werden. Noch schlimmer war, dass viele Eltern ihren Kindern bei den Hausaufgaben gar nicht helfen konnten, weil sie zu wenig Deutsch konnten oder zu weit weg von jeder Bildung lebten. Um mit den hilfsbedürftigen Kindern in Kontakt zu bleiben, wurden die Kinder mit Handys ausgestattet, sodass sie wenigstens telefonisch um Hilfe bitten konnten, was ausgiebig geschah. Dass ein Kind ein Zimmer für sich oder wenigstens Ruhe zum Lernen haben könnte, war ein Traum, der nicht erfüllbar war.  

Siggelkow und seine Mitarbeiter taten ihr Bestes und waren mehr oder weniger rund um die Uhr im Einsatz. Zu Ostern 2020 wollten sie den Kindern eine Freude machen und brachten jedem Kind ein Ostergeschenk. Die leuchtenden Kinderaugen waren ihre größte Freude. Zum Geburtstag kriegte jedes Kind während des Lockdowns eine Torte gebacken, damit wenigstens einmal in dieser schlimmen Zeit etwas Schönes sich ereignete.  Siggelkow meinte im Hinblick auf diesen Sondereinsatz seiner Mitarbeiter, sie seien die „besten Mitarbeiter der Welt“. Es herrscht hier der Geist der bedingungslosen Hilfe für jedes Kind. Es ist einfach wunderbar, wenn Menschen aus Herzensgüte und Liebe handeln, wie dies in der Arche der Fall ist. 

Auch in anderen Bereichen der Schule und der Elternhäuser mit Kindern machte man mit dem Lockdown ähnliche Erfahrungen, wenn vielleicht auch nicht so krass wie in der Arche. Das wurde auch bemerkt, und am 27. Mai 2021 entschuldigte sich die Bild Zeitung auf ihrer ersten Seite bei den Kindern, „weil es die Bundesregierung nicht macht“.www.bild.de/politik/inland/politik-inland/weil-die-bundesregierung-es-nicht-macht-bild-bittet-kinder-um-verzeihung-76535200.bild.html Man mag so etwas als zu plakativ empfinden, aber hier wurde doch ein wesentlicher Nerv der Sache getroffen. 

An den Früchten des Lockdown kann man erkennen, was die Verantwortlichen getan haben. Es waren die Kinder in anderen Ländern noch schlimmer betroffen, wenn ihre Eltern z. B. auf Tageslohn angewiesen waren und als Wanderarbeiter sich durchbringen mussten. Dann war der Lockdown wie z. B. in Indien schlichtweg tödlich. Die Kinder verhungerten. 

Um das Ausmaß des Ganzen zu erfassen, ist noch eine zweite Phänomen Linie wichtig. Sie betrifft die Voraussagen, Prognosen oder Prophetien, die uns in Sachen Corona mitgeteilt worden sind. Die John-Hopkins-Universität, die am Anfand der Pandemie täglich in den Medien gegenwärtig war, sagte am Anfang für Ostfriesland (500 000 Einwohner) etwa 15.000 bis 16.000 Todesfälle an Corona voraus. Die tatsächliche Zahl war 1 ½ Jahre später 174 an Corona Verstorbene in Ostfriesland (OZ vom 25.8.21). Der Unterschied zwischen 174 heute und 15 bis 16.000 zu Anfang prognostizierter Todesfälle ist so groß, dass man nicht von einem Irrtum ausgehen kann, sondern von einer Absicht. Von der Absicht, zu täuschen. Und das betrifft alle Zahlen, die anfangs weltweit hochgerechnet worden sind. Als dann die Impfung als Möglichkeit sich abzeichnete, sagten die Politiker weltweit: „Die Pandemie ist beendet, wenn ein Impfstoff zur Verfügung steht.“ Davon ist aber keine Rede. In Gibraltar, in Island und in Israel, wo besonders umfassend geimpft worden ist, kommt man genauso wenig aus der Pandemie heraus wie in anderen Ländern. In Israel sind etwa nur noch 40% gegen die Delta Variante geschützt https://www.cnbc.com/2021/07/23/delta-variant-pfizer-covid-vaccine-39percent-effective-in-israel-prevents-severe-illness.html. Im Rahmen dieser Pandemie sind falsche Hoffnungen und falsche Prophetien verkündet worden. 

Und damit kommen wir zu dem, was hier das Wesentliche ist. Im Matthäus Evangelium (7, 15) warnt Christus vor falschen Propheten und gibt uns einen Ratschlag, wie wir die falschen von den richtigen Propheten unterscheiden sollen: „Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.“ 

An den Früchten des Lockdown kann man erkennen, was die Verantwortlichen des Lockdown getan haben. Die Kinder offenbaren es. Die Armen der Welt zeigen es genauso. Diese Verantwortlichen, die scheinbar für unsere Gesundheit sorgen, sind falsche Propheten, denen die ganze Welt nachrennt. Wir werden sehen, wohin uns diese falschen Propheten führen werden.   

Herzlich Ihr Friedwart Husemann