2021-20 November – Ons Egyptisch Erfgoed, Deel 4

Ons Egyptisch Erfgoed, Deel 4

De heilige graal


Nieuwsbrief over Antroposofie

Beste vrienden,

Er zijn kronkelige paden van geestelijke leiding van mens en mensheid die je kunnen verbazen. Wat in het ene tijdperk als tragedie verschijnt en wordt ondergaan, keert in het volgende tijdperk terug als een geest van ontwaken en jubel. Ik wil u hieronder graag vertellen over één zo’n gebeurtenis, omdat die verband houdt met ons thema van het Egyptisch erfgoed.

Mozes leidde het volk Israël uit Egypte naar het Beloofde Land. Dat was rond 1250 voor Christus. Saul, David en Salomo, die rond 1000 v. Chr. leefden, leefden toen in Jeruzalem. De Babylonische gevangenschap van de Joden is niet hetzelfde als de uittocht uit Egypte, deze vond een half millennium later plaats en duurde ongeveer 70 jaar.

Het belang van Mozes als religieus leider is overweldigend. Hij ontving de 10 Geboden op de Sinaï en voor het brandende braambos hoorde hij de woorden van zijn God “Ejeh asher ejeh”, “Ik ben die Ik ben”. Dit waren de woorden waarmee de Christus destijds tot Mozes sprak (GA 105, 4.8.1908 en andere passages). Dus zonder Mozes zou er geen Christendom zijn geweest.

Mozes had echter iets met zich meegevoerd van de Egyptenaren toen zij Egypte verlieten. Niets minder dan het geheim van Osiris, het geheim van het wereldwoord. Mozes had het “Ejeh asher ejeh” niet kunnen ervaren als hij niet het Wereld-Woord had meegevoerd van de Egyptenaren (GA 144, 5.2.1913). In de oude Egyptische mysteriën was Osiris de zoon van Isis en tegelijkertijd haar gemaal. Sinds Mozes het wereldwoord had meegevoerd, werd Osiris niet meer geboren. Isis werd een rouwende weduwe. De toch al zwijgzame godin maakte “haar gebaar, uitdrukking gevend aan het feit dat zij machteloos was geworden om het wereld-woord en de wereld-geluiden te baren” (ibid.). De priesters van Isis rouwden met haar. Daarom werden zij de “zonen van de weduwe” genoemd. De Mysteriën werden tragisch en oefenden zich in boetedoening. Tenslotte was er de Isis als vertegenwoordigster van de sferenmuziek en de Osiris als vertegenwoordigster van het wereldwoord niet meer. Isis en Osiris stierven en gingen ten onder.

Het was een wereldnoodzaak dat Mozes op deze wijze handelde. Niettemin was het zo dat hij iets van de Egyptenaren had meegevoerd en de priesters van Egypte en hun godin veel leed had berokkend.

De overeenkomstige compensatie hiervoor gebeurde later. Men vermoedt het uit het mysterieuze woord van de “zoon van de weduwe”. De jongeman van Sais, de jongeman van Nain, Mani en Parzival waren “zonen van de weduwe” (zie GA 264, gedenknotities van Elisabeth Vreede, blz. 228 – 230). In het geval van deze vier belangrijke persoonlijkheden, was het een feit dat hun vaders jong gestorven waren. Niettemin bevat de benaming “zoon van de weduwe” een ondertoon die tot opmerkzaamheid stemt. En zo is het werkelijk gekomen dat wat in Egypte als Isis en Osiris ten onder was gegaan, later weer opdook: “Hoe is wat in het oude Egypte ten onder was gegaan, verrezen? Het verrees zodanig dat het zichtbaar werd in die heilige schaal die de “heilige graal” wordt genoemd, en die wordt bewaakt door de ridders van de heilige graal. En in de verheffing van de Heilige Graal kan worden ervaren wat in het oude Egypte ten onder ging” (GA 144, 7.2.1913, voorheen abusievelijk 6.2.1913).

U kunt de jongeling Horus zien tussen Osiris en Isis in de afbeeldingen hierboven. De hoofdtooi van Isis toont direct wat later weer verscheen als het Graalsymbool. De eeuwige zon – baan-voedend boven de schaal van de maan is hetzelfde, maar toch iets heel anders. Het is de herrezen sferenharmonie van Isis en het is het herrezen wereldwoord van Osiris dat ons met de Graalbeweging naar de toekomst leidt.

Zo worden het lijden en de treurige terugblik van het ene tijdperk omgevormd tot de vreugde en de hoop op de toekomst van het volgende tijdperk: “Zalig zijn zij die rouwen, want zij zullen getroost worden” (Mattheüs 5).

Hartelijke groeten Friedwart Husemann

Originele (Duitse) tekst:

Unser ägyptisches Erbe, 4. Teil

Der heilige Gral

Rundbrief zur Anthroposophie

Liebe Freunde

Es gibt verschlungene Wege der geistigen Führung des Menschen und der Menschheit, die einen erstaunen können. Was als Tragik in einem Zeitalter erscheint und erlitten wird, kehrt im nächsten Zeitalter als Aufbruch- und Jubelstimmung wieder. Ein solches Ereignis will ich Ihnen nachfolgend erzählen, weil es unser Thema des ägyptischen Erbes betrifft.

Moses hat das Volk Israels aus Ägypten in das gelobte Land geführt.  Das war etwa 1250 vor Christus. In Jerusalem wirkten dann Saul, David und Salomon, die etwa um 1000 vor Christus lebten. Die babylonische Gefangenschaft der Juden ist nicht dasselbe wie der Auszug aus Ägypten, sie ereignete sich ein halbes Jahrtausend später und dauerte etwa 70 Jahre lang.

Die Bedeutung des Moses als Religionsführer ist überragend. Er empfing auf dem Sinai die 10 Gebote und vor dem brennenden Dornbusch hörte er die Worte seines Gottes „Ejeh asher ejeh“, „Ich bin der ich bin“. Das waren die Worte, mit denen damals der Christus zu Moses gesprochen hat (GA 105, 4.8.1908 und weitere Stellen). Also ohne Moses hätte es kein Christentum gegeben.

Moses hatte jedoch beim Auszug aus Ägypten den Ägyptern etwas weggetragen. Und zwar nichts Geringeres als das Geheimnis des Osiris, das Geheimnis des Weltenwortes. Mose hätte das „Ejeh asher ejeh“ nicht erleben können, wenn er den Ägyptern nicht das Weltenwort weggetragen hätte (GA 144, 5.2.1913). In den altägyptischen Mysterien war Osiris der Sohn der Isis und zugleich ihr Gemahl. Seit Mose das Weltenwort hinweggetragen hatte, wurde Osiris nicht mehr geboren. Die Isis wurde zur trauernden Witwe. Die ohnehin schweigende Göttin machte „ihre Gebärde, ausdrückend, dass sie ohnmächtig geworden war zum Gebären des Weltenwortes und der Weltentöne“ (ebenda). Die Priester der Isis trauerten mit ihr. Man nannte sie deswegen die „Söhne der Witwe“. Die Mysterien wurden tragisch und übten sich in Entsagung. Zuletzt gab es die Isis als Repräsentantin der Sphärenmusik und Osiris als Repräsentant des Weltenwortes nicht mehr. Isis und Osiris starben dahin und tauchten unter. 

Es war eine Weltennotwendigkeit, dass Moses so gehandelt hat. Dennoch war es so, dass er den Ägyptern etwas weggenommen und den Priestern Ägyptens und ihrer Göttin viel Leid zugefügt hatte. 

Der entsprechende Ausgleich dafür ereignete sich später. Man ahnt es an dem geheimnisvollen Wort von dem „Sohn der Witwe“. Der Jüngling zu Sais, der Jüngling zu Nain, Mani und Parzival waren „Söhne der Witwe“ (siehe hierzu GA 264, Gedächtnisnotizen Elisabeth Vreede, S. 228 – 230). Bei diesen vier wichtigen Persönlichkeiten war es real so, dass ihre Väter jeweils früh gestorben waren. Dennoch enthält die Bezeichnung „Sohn der Witwe“ einen Unterton, der einen aufmerken lässt. Und so ist es auch wirklich gewesen, dass das, was als Isis und Osiris in Ägypten untergegangen war, später wieder erschienen ist: „Wie stieg herauf, was im alten Ägypten untergetaucht war? So stieg es herauf, dass es sichtbar wurde in jener heiligen Schale, die da bezeichnet wird als „heiliger Gral“, die da behütet wird von den Rittern des heiligen Gral. Und im Aufstieg des heiligen Gral kann empfunden werden, was im alten Ägypten hinuntergetaucht ist“ (GA 144, 7.2.1913, früher irrtümlich 6.2.1913). 

Sie sehen oben in den Bildwerken den Horusknaben zwischen Osiris und Isis. Der Kopfschmuck der Isis zeigt unmittelbar, was später als Gralssymbol wieder aufgetaucht ist. Die ewige Sonnen – Wegzehrung über der Schale des Mondes ist dasselbe, aber doch etwas ganz anderes.  Es ist die auferstandene Sphärenharmonie der Isis und es ist das auferstandene Weltenwort des Osiris, die uns mit der Gralsbewegung in die Zukunft führen. 

So werden Leiden und trauernder Rückblick einer Epoche verwandelt in Freuden und Zukunftshoffnung der nächsten Epoche: „Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden“ (Matthäus 5).

Herzlich Ihr Friedwart Husemann