Friedward Husemann: – 2021-23 Oktober – Zelfkritiek en zelfkennis

Zelfkritiek en zelfkennis

Nieuwsbrief over Antroposofie

Beste vrienden,

Volgens R. Steiner is “zelfkennis de basis van alle kennis” (GA 28, hfdst. XX). Ook zelfkritiek is psychologisch zeer belangrijk. De Bijbel zegt immers dat de vreugde in de hemel over één zondaar die zich bekeert groter is dan over 99 rechtschapenen (Lucas 15:7).

Niettemin, of misschien wel juist daardoor, schuilen op deze beide punten vele gevaren en valkuilen. Wilhelm Busch schreef in zijn ” Kritiek van het hart” de volgende inmiddels klassieke verzen:

Zelfkritiek heeft veel voordelen.
Laten we zeggen dat ik mezelf berispte;
Dan heb ik eerst en vooral de winst,
Dat ik zo behoorlijk bescheiden ben;
Ten tweede, mensen denken
Deze man is een en al eerlijkheid;
Ten derde, neem ik dit hapje
Vooruitlopend op de andere critici hun noten;
En ten vierde, hoop ik tevens
Op tegenspraak die me goed uitkomt.
Zo komt het uiteindelijk uit,
Dit is een schitterend huis.

In “Wilhelm Meister” (Boek 3, Hoofdstuk 10) schreef Goethe over een gesprek dat Wilhelm met Philine had: “Hij [Wilhelm] had te weinig kennis van de wereld om te weten dat juist de meest achteloze en niet tot verbetering in staat zijnde mensen zichzelf vaak het felst beschuldigen, hun fouten met grote openhartigheid belijden en berouw tonen, ook al hebben zij niet de minste kracht in zich om het pad te verlaten waarop een allesoverheersende natuur hen meesleurt.

Goethe en Wilhelm Busch hebben het gemunt op de situatie waarin iemand over zijn eigen zelfkennis of over zijn eigen zelfkritiek spreekt tot andere mensen. In dezelfde zin zei R. Steiner ook: “Het moment van zelfkennis is een ernstig moment. Er wordt in de wereld veel te veel gefilosofeerd en getheoretiseerd over zelfkennis. Daardoor wordt de blik van de ziel afgeleid van de ernst die ermee verbonden is, in plaats van ernaar toe te worden gedreven (GA 17, hfdst. “Von dem Hüter der Schwelle…”).

Uiteindelijk is het zo dat wij in termen van zelfkennis grote lafaards zijn zonder het te beseffen. Op het pad van kennis is het vermogen om zichzelf als vreemdeling onder ogen te zien de tweede voorwaarde. De eerste voorwaarde op dit pad is nederigheid en eerbied voor de waarheid en kennis (niet voor de mens) – (“Hoe verkrijgt men inzicht van de hogere werelden?”, 1e hoofdstuk). Die zelfkennis, of het vermogen om zichzelf als een vreemdeling onder ogen te zien, hetzij moreel of figuurlijk als een terugblik, is moeilijk, zoals iedereen weet die het heeft geprobeerd.

Daarom hebben we alle soorten hulp nodig om het steeds moediger en beter op te brengen. De situatie die iedereen kent is spijt: “alles wat ik fout heb gedaan, het is verschrikkelijk, ik ben afgewezen en verdoemd”. Melancholici baden zich in zulke gevoelens en gedachten waarvan zij niet los kunnen komen. En een andere, meer zelfgenoegzame versie is: “Ik heb alles goed gedaan, als ik het over kon doen, zou ik het weer op dezelfde manier doen.” Mensen die een succesvol leven hebben gehad zeggen dit graag.

En welke hulp is er opdat wij ons kunnen oriënteren? De mening: ik heb alles goed gedaan, dat is Ahrimanisch (GA 166, 30.1.1916). Men zit vast aan wat er uiterlijk is gebeurd. De mening: ik heb alles verkeerd gedaan, dat is Luciferisch (ibid.). Men zit vast aan zichzelf en wil een beter mens zijn dan men was. R. Steiner heeft daarom op vele plaatsen gezegd dat berouw egoïstisch zou zijn () (bijv. GA 293, 23.8.1919).

Ahriman fluistert ons toe: ” je hebt alles goed gedaan”. Lucifer daarentegen geeft ons een schuldig geweten: ” je hebt alles verkeerd gedaan”. Daarentegen kunnen wij in het midden tussen Lucifer en Ahriman de Christus-ernst van de zelfkennis vinden, die ons dan werkelijk een stap verder brengt.

Hartelijke groet, Friedwart Husemann

Originele (Duitse) tekst:

Selbstkritik und Selbsterkenntnis

Rundbrief zur Anthroposophie

Liebe Freunde

Nach R. Steiner ist „die Selbsterkenntnis die Grundlage aller Erkenntnis“ (GA 28, Kap. XX). Auch die Selbstkritik ist psychologisch sehr wichtig. So heißt es doch in der Bibel, dass die Freude im Himmel über einen Sünder, der Busse tut, größer ist als über 99 Gerechte (Lukas 15,7). 

Trotzdem oder vielleicht sogar gerade deswegen liegen an diesen beiden Punkten viele Gefahren und Fallstricke. Wilhelm Busch hat in seiner „Kritik des Herzens“ die folgenden klassisch gewordenen Verse geschrieben: 

Die Selbstkritik hat viel für sich.

Gesetzt den Fall, ich tadle mich;

So hab’ ich erstens den Gewinn,

Daß ich so hübsch bescheiden bin;

Zum zweiten denken sich die Leut,

Der Mann ist lauter Redlichkeit;

Auch schnapp’ ich drittens diesen Bissen

Vorweg den andern Kritiküssen;

Und viertens hoff’ ich außerdem

Auf Widerspruch, der mir genehm.

So kommt es denn zuletzt heraus,

Daß ich ein ganz famoses Haus.

Goethe schrieb im „Wilhelm Meister“ (3. Buch, 10. Kapitel) anlässlich eines Gespräches, das Wilhelm mit Philine führte: „Er [Wilhelm] hatte zu wenig Kenntnis der Welt, um zu wissen, dass eben ganz leichtsinnige und der Besserung unfähige Menschen sich oft am lebhaftesten anklagen, ihre Fehler mit großer Freimütigkeit bekennen und bereuen, ob sie gleich nicht die mindeste Kraft in sich haben, von dem Wege zurückzutreten, auf dem eine übermächtige Natur sie hinreißt.“ 

Goethe und Wilhelm Busch nehmen die Situation aufs Korn, wo jemand von der eigenen Selbsterkenntnis oder von der eigenen Selbstkritik zu anderen Menschen spricht. In ähnlichem Sinne meinte auch R. Steiner: „Der Augenblick der Selbsterkenntnis ist ein ernster. Es wird in der Welt viel zu viel von der Selbsterkenntnis philosophiert und theoretisiert. Dadurch wird der Seelenblick eher von dem Ernste abgelenkt, der mit ihr verbunden ist, als zu ihr hingetrieben (GA 17, Kap. „Von dem Hüter der Schwelle…“). 

Letztlich ist es so, dass wir im Hinblick auf die Selbsterkenntnis große Feiglinge sind, ohne dass wir es merken. Auf dem Pfad der Erkenntnis ist die Fähigkeit, sich selbst als Fremder gegenüberzustehen, die zweite Bedingung. Die erste Bedingung auf diesem Weg ist die Demut und Verehrung gegenüber Wahrheit und Erkenntnis (nicht gegenüber Menschen) – („Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?“, 1. Kapitel). Jene Selbsterkenntnis oder die Fähigkeit, sich selbst als Fremder gegenüberzustehen, sei es moralisch oder bildhaft als Rückschau, ist schwer, wie jeder weiß, der es schon probiert hat. 

Deswegen brauchen wir jede Art von Hilfe, um das immer tapferer und besser zu bewerkstelligen. Die Situation, die jeder kennt, ist die Reue: „alles habe ich falsch gemacht, es ist schrecklich, ich bin verworfen und verdammt“. Melancholiker baden sich in solchen Gefühlen und Gedanken, von denen sie nicht loskommen. Die andere, selbstgefälligere Variante ist: „ich habe alles richtig gemacht, wenn ich noch einmal anfangen könnte, würde ich es genauso wieder machen.“ Menschen, die ein erfolgreiches Leben gehabt haben, sagen so etwas gerne. 

Und welche Hilfe gibt es hier, damit wir uns orientieren können? Die Meinung: ich habe alles richtig gemacht, die ist ahrimanisch (GA 166, 30.1.1916). Man bleibt bei dem hängen, was äußerlich geschehen ist. Die Meinung: ich habe alles falsch gemacht, die ist luziferisch (ebd.). Man bleibt bei sich selbst hängen und möchte ein besserer Mensch gewesen sein als man gewesen ist. R. Steiner sagte deswegen an vielen Stellen, dass die Reue egoistisch sei (z.B. GA 293, 23.8.1919). 

Ahriman flüstert uns ein: „du hast alles gut gemacht“. Luzifer andererseits macht uns ein schlechtes Gewissen: „du hast alles falsch gemacht“. Demgegenüber können wir in der Mitte zwischen Luzifer und Ahriman den Christus – Ernst der Selbsterkenntnis finden, der uns dann wirklich einen Schritt vorwärtsbringt. 

Herzlich Ihr Friedwart Husemann