2021-24 November – Welke methode is geschikt om de Corona-crisis te beoordelen?

Welke methode is geschikt om de Corona-crisis te beoordelen?

Beste vrienden,

Er zijn verschillende gezichtspunten, antroposofische, Goetheaanse, homeopathische en esoterische gezichtspunten en nog veel meer. Maar wat werkelijk tot het doel leidt bij de beoordeling van het geheel, is “de geneeskunde die werkt volgens de erkende wetenschappelijke methoden van de huidige tijd” (R. Steiner, 1e hoofdstuk “Grondbeginselen voor een uitbreiding van de geneeskunst”, 1924), die R. Steiner in zijn beginselen volledig erkende. Met deze methode beschouwd, resulteert het volgende.

Uit de wekelijkse verslagen van het RKI (Robert Koch Institute) blijkt regelmatig dat een dubbelcijferig percentage van dubbel gevaccineerde patiënten ziek wordt door corona, een behandeling in een ziekenhuis of op de intensive care nodig heeft en zelfs aan corona overlijdt. Als de vaccinatie succesvol was, zouden die aantallen hooguit bij laagste enkele cijferige getallen moeten liggen. In de registratieproef van het vaccin van Biontech Pfizer werd een werkzaamheid van 95% vermeld en overal gepropageerd. Deze oorspronkelijk beloofde doeltreffendheid is echter niet in ook maar de verste verte bereikt. Stel je voor dat het om tetanus zou gaan. Wie zou er vertrouwen hebben in zo’n ondoeltreffende maatregel als deze Corona-vaccinatie?

Het PEI (Paul Ehrlich Institute) schreef op 15. 8. 2021: “Covid 19 vaccins beschermen tegen infectie met het Sars Covid 2 virus”. Op 7. 9. 2921 schreef hetzelfde instituut: “Covid 19 vaccins beschermen tegen een ernstig verloop van infectie met Sars Covid 2”. En op 27.9.2021 stond er: “Covid 19-vaccins zijn geïndiceerd voor actieve immunisatie, ter voorkoming van ziekte veroorzaakt door het Sars Covid 2-virus”. Deze formuleringen, die elk slechts drie weken uit elkaar liggen, spreken voor zich: de doeltreffendheid wordt steeds vager en minder.

De vooraanstaande medische journalist van de Süddeutsche Zeitung, Werner Bartens, heeft de inenting tegen Corona al verschillende malen een “succesverhaal” genoemd. Bij nader inzien is het een grandioze mislukking geweest en een misleiding van de bevolking. Vorig jaar kregen we nog te horen: “De pandemie zal voorbij zijn wanneer er een vaccin beschikbaar is”. Daar is geen sprake van. De individuele burgers werd beloofd dat zij “hun vrijheid” zouden herwinnen met behulp van vaccinatie. Dat is niet het geval. Een ieder moet zich realiseren dat hij net zo ziek kan worden en net zo besmettelijk voor anderen als de niet-gevaccineerde. Dit is een zeer bittere nederlaag en een grote teleurstelling. Het zou nu tijd worden dat de verantwoordelijken hun eigen falen en misleidende beloften toegeven. Dit gebeurt niet. In plaats daarvan worden de niet-gevaccineerden zo geschoffeerd en belachelijk gemaakt dat men zich in tijden waarin het N-woord verboden is, waarin men zich op een gender-correcte manier moet uitdrukken en niet homofoob of transfoob mag zijn, alleen nog kan verbazen.

Hartelijke groeten Friedwart Husemann

Originele (Duitse) tekst:

Welche Methode ist angemessen, um die Corona Krise zu beurteilen?Unser ägyptisches Erbe, 4. Teil

Liebe Freunde.

es gibt verschiedene Sichtweisen, anthroposophische, goetheanistische, homöopathische und esoterische Gesichtspunkte und viele mehr. Was aber zur Beurteilung des Ganzen wirklich zum Ziel führt, ist die „mit den anerkannten wissenschaftlichen Methoden der Gegenwart arbeitende Medizin“ (R. Steiner, 1. Kapitel „Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst“, 1924), die R. Steiner in ihren Prinzipien voll anerkannte. Mit dieser Methode betrachtet ergibt sich das Folgende. 

Die RKI (Robert Koch Institut) Wochenberichte zeigen regelmäßig einen zweistelligen Prozentsatz von doppelt Geimpften Patienten, die an Corona erkranken, stationär oder intensivmedizinisch behandelt werden müssen und sogar an Corona sterben. Wenn die Impfung erfolgreich wäre, dürften solche Zahlen höchstens im unteren einstelligen Bereich liegen. In der Zulassungsstudie des Biontech Pfizer Impfstoffes wurde eine 95% ige Wirksamkeit angegeben und überall propagiert. Diese ursprünglich versprochene Wirksamkeit wird aber nicht im Entferntesten erreicht. Stellen Sie sich vor, es würde sich um Tetanus handeln. Wer würde sich auf eine so unwirksame Maßnahme wie diese Corona Impfung es ist, verlassen?  

Das PEI (Paul Ehrlich Institut) schrieb am 15. 8. 2021: „Covid 19 Impfstoffe schützen vor Infektionen mit dem Sars Covid 2 Virus“. Am 7. 9. 2921 schrieb dasselbe Institut: „Covid 19 Impfstoffe schützen vor einem schweren Verlauf einer Infektion mit Sars Covid 2“. Und am 27. 9.2021 hieß es: „Covid 19 Impfstoffe sind indiziert zur aktiven Immunisierung, zur Vorbeugung der durch das Sars Covid 2 Virus verursachten Erkrankung“. Diese im Abstand von jeweils nur drei Wochen geäusserten Formulierungen sprechen für sich: die Wirksamkeit wird immer vager und weniger.

Der leitende Medizinjournalist der Süddeutschen Zeitung Werner Bartens hat die Impfung gegen Corona mehrmals schon als „Erfolgsgeschichte“ bezeichnet. Genauer betrachtet ist sie ein grandioser Mißerfolg und eine Irreführung der Bevölkerung gewesen. Voriges Jahr noch wurde uns gesagt: „Die Pandemie ist beendet, wenn ein Impfstoff zur Verfügung steht“.  Davon ist keine Rede. Dem einzelnen Bürger wurde versprochen, dass er mithilfe der Impfung „seine Freiheit“ wieder erhalten wird. Das ist nicht der Fall. Der Einzelne muss erkennen, dass er genauso erkranken kann und genauso ansteckend für andere sein kann wie die Ungeimpften. Das ist eine sehr bittere Niederlage und große Enttäuschung. Es wäre jetzt an der Zeit, dass die Verantwortlichen ihren eigenen Mißerfolg und ihre irreführenden Versprechen zugeben würden. Das geschieht nicht. Stattdessen wird auf die Ungeimpften geschimpft und über sie hergezogen, dass man sich in Zeiten, wo das N-Wort verboten ist, wo man Gender korrekt sich ausdrücken musss und nicht homophob und nicht transphob sein darf, nur wundern kann.

Herzlich Ihr Friedwart Husemann