Friedward Husemann: – 2021-25 Oktober – Tekst van de toespraak van filosoof Giorgio Agamben tot de Italiaanse Senaat op 7 oktober 2021

Giorgio Agamben voor de Italiaanse Senaat

Beste vrienden

Hieronder volgt de toespraak die Giorgio Agamben hield voor de Italiaanse Senaat op 7.10. 21. Vergeleken met de tekst van Michael Esfeld eerder vandaag gepubliceerd op deze site (red.), lijkt het mij alsof deze twee heldere denkers elkaar in deze Michaëldagen geestelijk de hand reiken.

Hartelijke groet, Friedwart Husemann

Tekst van de toespraak van filosoof Giorgio Agamben tot de Italiaanse Senaat op 7 oktober 2021.

Ik wil mij beperken tot twee punten die onder de aandacht moeten worden gebracht van de parlementsleden die zullen moeten stemmen over de tenuitvoerlegging van het wetsdecreet inzake de Groene Pas.

Het eerste punt is de duidelijke tegenstrijdigheid van het decreet in kwestie. U weet dat dankzij een decreet, de regering is vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid voor de schade veroorzaakt door het vaccin. Hoe ernstig deze schade kan zijn, blijkt uit het feit dat in artikel 3 van hetzelfde decreet expliciet wordt verwezen naar de artikelen 589 en 590 van het wetboek van strafrecht, waarin sprake is van doodslag en lichamelijk letsel door nalatigheid.

Zoals gezaghebbende juristen hebben opgemerkt, betekent dit dat de staat zich niet in staat acht de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor een vaccin dat de testfase nog niet heeft doorlopen. En tegelijkertijd probeert zij de mensen met alle middelen te dwingen zich te laten vaccineren, hen anders uit te sluiten van het sociale leven, en nu, met het decreet waarover u stemt, hen zelfs de mogelijkheid te ontnemen om te werken.

Kan men zich een juridisch en moreel abnormalere situatie voorstellen? Hoe kan de staat degenen die ervoor kiezen niet te vaccineren, beschuldigen van onverantwoordelijkheid als het dezelfde staat is die eerst formeel elke verantwoordelijkheid voor de mogelijke ernstige gevolgen van vaccinatie afwijst? Ik zou de parlementsleden willen vragen te reageren op deze tegenstrijdigheid, die mijns inziens een juridisch monstrum is.

Het tweede punt waarop ik uw aandacht zou willen vestigen is niet het medische probleem van het vaccin, maar het politieke probleem van de groene pas. Wetenschappers en artsen hebben gezegd dat het groene paspoort op zich geen medische betekenis heeft, maar dient om mensen tot vaccinatie te dwingen. Maar ik denk dat het tegenovergestelde moet worden gezegd: dat het vaccin een middel is om mensen te dwingen een groen paspoort te hebben. Het is met andere woorden een instrument om mensen te controleren en te vervolgen dat nog niet eerder heeft bestaan.

Politicologen weten al lang dat onze samenlevingen zijn geëvolueerd van het model van “discipline”-samenlevingen naar dat van “controle”-samenlevingen, gebaseerd op vrijwel onbeperkte digitale controle van individuele gedragingen. Ze zijn intussen kwantificeerbaar geworden. We raken langzaam gewend aan deze controle-instrumenten. Maar ik vraag u, in welke mate zijn wij bereid deze controle te aanvaarden?

Is het mogelijk dat de burgers van een samenleving die beweert democratisch te zijn, slechter af zijn dan de burgers van de Sovjet-Unie onder Stalin? U weet dat Sovjetburgers een paspoort moesten laten zien als ze van het ene land naar het andere gingen. Maar wij moeten een pas tonen om naar een restaurant, een museum, een bioscoop en nu naar het werk te gaan.

Hoe kan men aanvaarden dat voor het eerst in de geschiedenis van Italië, na de fascistische wetten van 1938 op de niet-Ariërs, tweederangsburgers worden gecreëerd, die onderworpen zijn aan beperkingen die – op zuiver juridisch niveau – identiek zijn aan die welke opgelegd werden aan de niet-Ariërs?

Alles wijst erop dat de opeenvolgende wetgevingsdecreten moeten worden gezien als onderdeel van een proces van hervorming van de instellingen en paradigma’s van de regering. Een transformatie die des te verraderlijker is omdat zij, zoals bij het fascisme, plaatsvindt zonder de grondwettelijke tekst te wijzigen, maar op een bewust geheimzinnige manier. Het model van parlementaire democratieën met hun grondwettelijke rechten en waarborgen wordt aldus ondermijnd en uitgewist. Daarvoor in de plaats is een bestuursparadigma gekomen waarin de individuele vrijheden steeds meer worden ingeperkt in naam van de bioveiligheid en de controle.

De exclusieve aandacht voor besmetting en gezondheid lijkt mij te verhinderen dat wij de betekenis van deze grote verandering op politiek gebied inzien, en ook dat wij beseffen dat veiligheid en noodtoestand geen tijdelijke verschijnselen zijn, maar de nieuwe vorm van bestuurbaarheid vertegenwoordigen. Vanuit dit oogpunt is het mijns inziens dringender dan ooit dat de parlementsleden zich uiteenzetten met lopende politieke ontwikkelingen, die er op lange termijn op neerkomen dat het Parlement van zijn bevoegdheden wordt beroofd en wordt gereduceerd en in naam van de bioveiligheid alleen nog maar zijn goedkeuring hoeft te hechten aan decreten die worden uitgevaardigd door organisaties en personen die weinig met het Parlement te maken hebben.

Originele (Duitse) tekst:

Giorgio Agamben vor dem italienischen Senat

Liebe Freunde

hier die Rede, welche Giorgio Agamben am 7.10. 21 vor dem italienischen Senat gehalten hat. Verglichen mit dem Text von Michael Esfeld, den ich Ihnen heute morgen sandte, kommt es mir so vor, wie wenn in diesen Michaelitagen diese beiden klaren Denker sich geistig die Hände reichen würden. 

Herzlich Ihr Friedwart Husemann

Text der Rede des Philosophen Giorgio Agamben vor dem italienischen Senat am 7. Oktober 2021

Ich möchte mich nur auf zwei Punkte konzentrieren, die den Parlamentariern, die über die Umsetzung des Gesetzesdekrets zum Grünen Pass abstimmen müssen, zur Kenntnis gebracht werden sollten.

1. Der erste Punkt ist der offensichtliche Widerspruch des betreffenden Dekrets. Sie wissen, dass die Regierung dank eines Dekrets von jeglicher Verantwortung für die durch den Impfstoff verursachten Schäden befreit ist. Wie schwerwiegend dieser Schaden sein kann, zeigt die Tatsache, dass in Artikel 3 desselben Dekrets ausdrücklich die Artikel 589 und 590 des Strafgesetzbuchs erwähnt werden, die sich auf Totschlag und fahrlässige Körperverletzung beziehen.

Wie maßgebliche Juristen festgestellt haben, bedeutet dies, dass der Staat sich nicht in der Lage sieht, die Verantwortung für einen Impfstoff zu übernehmen, der seine Testphase noch nicht abgeschlossen hat. Und gleichzeitig versucht er, die Menschen mit allen Mitteln zur Impfung zu zwingen, sie ansonsten vom gesellschaftlichen Leben auszuschließen und ihnen jetzt mit dem Dekret, über das Sie abstimmen, sogar die Möglichkeit zu nehmen, zu arbeiten.

Kann man sich eine rechtlich und moralisch anormalere Situation vorstellen? Wie kann der Staat diejenigen, die sich gegen eine Impfung entscheiden, der Verantwortungslosigkeit bezichtigen, wenn es derselbe Staat ist, der zunächst formell jede Verantwortung für die möglichen schwerwiegenden Folgen der Impfung ablehnt? Ich möchte die Parlamentarier bitten, auf diesen Widerspruch zu antworten, der meiner Meinung nach eine rechtliche Ungeheuerlichkeit darstellt.

2. Der zweite Punkt, auf den ich Ihre Aufmerksamkeit lenken möchte, ist nicht das medizinische Problem des Impfstoffs, sondern das politische Problem des grünen Passes. Von Wissenschaftlern und Ärzten wurde gesagt, dass der grüne Pass an sich keine medizinische Bedeutung hat, sondern dazu dient, die Menschen zum Impfen zu zwingen. Aber ich denke, man sollte das Gegenteil sagen: dass der Impfstoff ein Mittel ist, um Menschen zu zwingen, einen grünen Pass zu haben. Das heißt, es handelt sich um ein Instrument zur Überwachung und Verfolgung von Personen, das es so noch nie gegeben hat.

Politikwissenschaftler wissen seit langem, dass sich unsere Gesellschaften vom Modell der “Disziplin”- zu dem der “Kontroll”-Gesellschaften entwickelt haben, das auf einer praktisch unbegrenzten digitalen Kontrolle der individuellen Verhaltensweisen beruht. Sie sind inzwischen quantifizierbar geworden ist. Wir gewöhnen uns langsam an diese Kontrollinstrumente. Aber ich frage Sie, bis zu welchem Grad sind wir bereit, diese Kontrolle zu akzeptieren?

Ist es möglich, dass die Bürger einer Gesellschaft, die behauptet, demokratisch zu sein, schlechter dran sind als die Bürger der Sowjetunion unter Stalin? Sie wissen, dass sowjetische Bürger gezwungen waren, bei jedem Umzug von einem Land in ein anderes einen Pass vorzulegen. Aber wir müssen einen Ausweis vorzeigen, um in ein Restaurant, ein Museum, ein Kino und jetzt auch zur Arbeit zu gehen.

Wie kann man akzeptieren, dass zum ersten Mal in der Geschichte Italiens, nach den faschistischen Gesetzen von 1938 über Nicht-Arier, Bürger zweiter Klasse geschaffen werden, die Beschränkungen unterworfen sind, die – auf rein rechtlicher Ebene – identisch sind mit denen, die Nicht-Arier erlitten haben?

Alles deutet darauf hin, dass die aufeinander folgenden Gesetzesdekrete als Teil eines Prozesses der Umgestaltung der Institutionen und Paradigmen der Regierung zu sehen sind. Eine Umgestaltung, die umso heimtückischer ist, als sie, wie beim Faschismus, ohne Änderung des Verfassungstextes, sondern auf wissentlich verschwiegene Weise erfolgt. Das Modell der parlamentarischen Demokratien mit ihren verfassungsmäßigen Rechten und Garantien wird so ausgehöhlt und ausgelöscht. An ihre Stelle ist ein Regierungsparadigma getreten, in dem im Namen der Biosicherheit und der Kontrolle die individuellen Freiheiten immer mehr eingeschränkt werden sollen.

Die ausschließliche Fokussierung auf Ansteckung und Gesundheit scheint mir zu verhindern, dass wir die Bedeutung dieses großen Wandels der politischen Sphäre wahrnehmen, und auch zu verhindern, dass wir erkennen, dass Sicherheit und Notfall keine vorübergehenden Phänomene sind, sondern die neue Form der Regierbarkeit darstellen. Ich glaube, dass es unter diesem Gesichtspunkt dringender denn je ist, dass sich die Parlamentarier mit dem laufenden politischen Wandel auseinandersetzen, der langfristig darauf hinausläuft, das Parlament seiner Befugnisse zu berauben und es darauf zu reduzieren, im Namen der Biosicherheit lediglich Dekrete zu billigen, die von Organisationen und Personen erlassen werden, die mit dem Parlament nur wenig zu tun haben.

Übersetzung: Francesca Lingua, mit Hilfe von deepl