Friedward Husemann: – 2021-28 November – Ons Egyptisch Erfgoed, Deel 5. – De tegenstanders van de Heilige Graal

Ons Egyptisch Erfgoed, Deel 5 – De tegenstanders van de Heilige Graal


Nieuwsbrief over Antroposofie

Beste vrienden,

Er zijn krachten in de wereld die het goede bestrijden. In het verhaal van de Graal worden deze krachten teruggevoerd tot het kasteel van Chastelmarveille, tot Klingsor en zijn vrouw Iblis. Goethe belichaamde dezelfde krachten in Mephistopheles in zijn Faust. In de Bijbel wordt in deze zin gesproken over Lucifer, Satan, Diabolos, de Antichrist en het beest met twee horens of draak of Sorat. Er is een hele hiërarchie van het kwaad. Een zeker overzicht hiervan vanuit antroposofisch oogpunt wordt gegeven door Hans Werner Schröder “Der Mensch und das Böse”, Stuttgart, 3e druk, 2001.

In dit verband is de term “zwarte magie” of “zwart pad” van belang. Natuurlijk gaan de haren van de “verlichte tijdgenoot” recht overeind staan als hij alleen al dit woord hoort. Antroposofie kan gemakkelijk worden belasterd door alleen woorden te gebruiken als ‘astraallichaam’ – ‘geheime wetenschap’ – ‘esoterisch’ – ‘Akasha-kroniek’ of ‘occult’. Men behoeft niet eens te zeggen wat men eronder moet verstaan, reeds de onbekende klank van de woorden toont de “verlichte tijdgenoot” dat het wel onzin moet zijn. Maar als je dieper wilt gaan, kun je niet zonder deze termen.

Wat zwarte magie of het zwarte pad is, werd door R. Steiner tot in detail uitgelegd in het laatste hoofdstuk van “Hoe verkrijgt men kennis van de hogere werelden? (GA 10). De grote wachter van de drempel houdt een lang betoog waarin hij tot slot het verschil uitlegt tussen het witte en het zwarte pad. De “verlichte tijdgenoot” is al ontevreden vanwege dit “zwart-wit weergave”. Maar zwart en wit zijn precies de juiste termen op dit punt, omdat het morele kwaliteiten zijn. Het witte pad leidt “ofwel naar het goede ofwel naar helemaal niets”. R. Steiner zelf rekende zichzelf tot de “occultisten van het witte pad.” Het zwarte pad daarentegen is de volmaakte vervulling van het egoïsme. De term “magie” moet gekozen worden omdat het niet louter het persoonlijk egoïsme is van een mens zoals u en ik. Integendeel, bovenzinnelijke krachten worden gebruikt om persoonlijke of groeps-egoïstische of specifieke nationale doeleinden te dienen. Als dit het geval is, dat bovenzinnelijke of occulte krachten worden misbruikt voor egoïstische doeleinden, dan is het zwarte magie. Van witte magie daarentegen is sprake wanneer bij het gebruik van bovenzinnelijke krachten de persoonlijke bereidheid van het individu om offers te brengen en, vanuit sociaal oogpunt, het heil van de gehele mensheid op de eerste plaats komen.

Het is misschien een onbekend gebruik van woorden, maar in dit geval dient het tot begrip: het is bijvoorbeeld witte magie wanneer je een Onze Vader bidt, omdat je daarmee niet alleen iets goeds doet voor jezelf, maar voor alle mensen en de geestelijke wereld. Het woord “ons” of “onze” komt negen keer voor in het Onze Vader. Evenzo is het witte magie als je deelneemt aan een kerkdienst of een meditatie uitvoert of een spirituele tekst voorleest aan een overleden dierbare, zoals R. Steiner vaak aanraadde. We zouden hier nog veel meer voorbeelden van witte magie kunnen noemen.

Zwarte magie daarentegen is wat we weliswaar willen vermijden, maar wat we moeten leren kennen en doorzien. Het archetype van zwarte magie – en dit brengt ons terug bij het symbool van de Graal – is de onthoofding van Johannes de Doper. Het wordt beschreven in Mattheus en Marcus. Salome, de dochter van Herodias, wenste het afgehakte hoofd van Johannes de Doper in een schaal te zien liggen. Je hoeft dit beeld maar één keer te zien om het nooit meer te vergeten. Rudolf Steiner beschreef het “bebloede hoofd in de schaal” als een “zwartmagisch tegenbeeld van de zuivere Graalkrachten” (W. J. Stein “Weltgeschichte im Lichte des heiligen Gral”, Stuttgart, 1966, p. 115).

Het is de moeite waard om even bij dit beeld stil te staan, want we kunnen er veel van leren. Wij zijn zo gewend geraakt aan dit beeld door de vele pittoreske ontwerpen dat wij onze onbevangenheid erover hebben verloren. Objectief gezien is het een ongehoorde onbeschaamdheid om zo’n gruweldaad te vertonen. Alsof men zich wil beroemen op zijn eigen slechtheid en schaamteloosheid. Aan de andere kant is zoiets alleen daarom mogelijk omdat er een geraffineerde ceremonie wordt opgevoerd. Het is niet zomaar een beeld, maar er wordt het heiligste van de maanschaal, dat de zonnegeest draagt, geïmiteerd, nagebootst en veranderd in het tegenovergestelde beeld. Dit maakt het zeer effectief op een geheime manier. Op dezelfde manier misbruikten de nazi’s het hakenkruis, dat een antithese is van de vierbladige lotusbloem. Zo ook het woord “Führer”, dat in waarheid van toepassing is op het Christuswezen (GA 15, I). Op een soortgelijke manier deden ze dat met veel andere dingen.

Verder is het opmerkelijk dat het zwartmagische tegenbeeld van de Graal verscheen voordat de Graal er was. De oorsprong van de Graal is het mysterie van Goede Vrijdag, toen het bloed van de Verlosser naar de aarde vloeide. Toen Johannes de Doper werd onthoofd, had het Mysterie van Golgotha echter nog niet plaatsgevonden. Mensen werden zich pas bewust van de Graal in de 9e eeuw, en dan nog slechts bij enkele ingewijden. Tot dan toe hadden in plaats van de mens, bepaalde engelenwezens de Graal bewaakt (GA 26, hoofdstuk “Gnosis en Antroposofie”). Pas in de 11e eeuw werd de Graal als vertelling openbaar. Richard Wagner zette in de 19e eeuw met zijn “Parsifal” een verdere stap in de richting van openbaarheid en culturele bekendheid. De tegenkrachten van de zwarte magie daarentegen wisten al van de Graal vóór de Graal, zij konden dit alles al vooraf beoordelen om passende tegenmaatregelen te nemen. Wij moeten ons bewust zijn van dit vermogen tot geestelijk inzicht van de tegenmachten. We moeten niet te klein denken over deze krachten. De mensen die de Tegen-graal vertegenwoordigen, beschikken over professioneel verfijnde methoden van geestelijke inzicht en gebruiken die om het kwaad teweeg te brengen.

De gemeenschapsvorming van de Graalridders, die zich rond het Christuswezen heeft opgebouwd, wordt door de krachten van de tegen-graal eveneens in zijn tegendeel veranderd. Dit zijn de zogenaamde “occulte broederschappen” waarover R. Steiner uitvoerig sprak als het brein achter de Eerste Wereldoorlog (GA 173 a-c, de langste aaneengesloten cyclus die ooit door R. Steiner is gegeven). Het verband tussen de occulte broederschappen en de gemeenschappen van de Tegen-graal blijkt zonneklaar uit de aangegeven samenhang. R. Steiner zag in Klingsor dan ook de ” slechtste krachten van de oosterse tovenarij ” aan het werk (GA 144, 7.2.1913). Zij die verder niet op de hoogte zijn, zien in zoiets als “occulte broederschappen” natuurlijk het toppunt van een “samenzweringstheorie”. Maar waar het om gaat is niet zo’n uitdrukking, die intussen genoeg is uitgediept, maar om wie iets zegt en welke feiten daaraan ten grondslag liggen. Dit alles moet altijd onderzocht worden.

Volgens R. Steiner (GA 173 c, 20.1.1917) bestaan de zogenaamde “occulte broederschappen” in “immense aantallen”. Zij beoefenen “ceremoniële magie” (ibid.). Zo bereiken zij voor zichzelf een soort “ahrimanische onsterfelijkheid” (ibid.). Deze broederschappen zijn “verzekeringsmaatschappijen van ahrimanische onsterfelijkheid” (ibid.). Zo kunnen zij, als overleden personen, de doeltreffendheid van de bedoelde kwade impulsen versterken.

Als men nadenkt over zoiets als “verzekeringsmaatschappijen van ahrimanische onsterfelijkheid”, komt men onvermijdelijk terug op ons Egyptisch erfgoed. In die tijd werd mummificatie verondersteld de fysieke lichamen te conserveren. Nu zijn het de zwarte magische impulsen die onsterfelijk moeten worden gemaakt met behulp van overleden en voorbereide zielen. En het is inderdaad zo, dat de ceremoniële magie van die occulte broederschappen wordt gestuurd en geleid door de genoemde engelen, die zich in de loop der Egyptische tijden niet hebben onderworpen aan de leiding van de Christus. Wij hebben hierover verslag uitgebracht in het eerste deel van onze nieuwsbrieven over ons Egyptisch erfgoed. R. Steiner citeert (GA 173 c, 20.1.1917) in dit verband uit GA 15, waar hij sprak over deze terugebleven engelen en herinnert ons eraan dat zonder deze tegenwerking onze cultuur van het goede en schone de nodige diepgang zou ontberen.

De wezenlijke doelstellingen van deze genootschappen zijn: zij willen “het materialisme over-materialiseren” (GA 173 c, 20.1.1917). Hun methode is de systematische exploitatie van wat leugens en leugenachtigheid mogelijk maken: “En het is al een belangrijk magisch werk om het onware in de wereld te verspreiden op zo’n manier dat het werkt als het ware. Want in deze werking van het onware als het ware schuilt een enorme macht van het kwaad. En deze macht van het kwaad wordt vanuit uiteenlopende richtingen ten volle benut” (ibid.). Journalistiek is in die zin een belangrijke helper van dergelijke “grijze of zwarte magie”.

Voorlopig laat ik verdere conclusies en verwijzingen naar het heden die zich kunnen voordoen aan u over. Het is duidelijk dat hier nog veel onderzoek moet worden verricht. Waar ik op doelde is dat de “occulte broederschappen” heel plausibel zijn in de context van de Tegen-graal en in samenhang met ons Egyptisch erfgoed.

Prof. Helmut Zander beschreef enkele dagen geleden de ‘occulte broederschappen’ in het werk van R. Steiner als een typisch voorbeeld van een antroposofische samenzweringstheorie (interview in de Süddeutsche Zeitung van 24.11.2021, blz. 9). In antwoord hierop ben ik zo vrij geweest u deze wat langere tekst toe te zenden. Misverstanden kunnen niet worden uitgesloten vanwege mijn beknopte formuleringen. Sommige lezers die de voorgaande 4 delen over het Egyptisch erfgoed niet hebben gelezen, kunnen moeilijkheden ondervinden bij het begrijpen ervan. Degenen onder u die deze 4 voorgaande delen opnieuw toegestuurd willen krijgen, kunnen contact met mij opnemen. Iedereen die een vraag of een bezwaar heeft, is welkom om mij te schrijven.

Hartelijke groeten Friedwart Husemann

Originele (Duitse) tekst:

Unser ägyptisches Erbe, 5. Teil – Die Gegner des heiligen Grals

Rundbrief zur Anthroposophie

Liebe Freunde

es gibt in der Welt Kräfte, die das Gute bekämpfen. In der Geschichte vom Gral werden diese Kräfte auf das Schloss Chastelmarveille, auf Klingsor und seine Gemahlin Iblis zurückgeführt. Goethe hat in seinem Faust dieselben Kräfte in Mephistopheles verkörpert. In der Bibel gibt es in dieser Richtung Luzifer, Satan, Diabolos, den Antichrist und das zweihörnige Tier bzw. den Drachen bzw. Sorat. Es gibt eine ganze Hierarchie des Bösen. Einen gewissen Überblick dazu aus anthroposophischer Sicht gibt Hans Werner Schröder „Der Mensch und das Böse“, Stuttgart, 3. Auflage, 2001

In diesem Zusammenhang wichtig, ist der Begriff der „schwarzen Magie“ oder des „schwarzen Pfades“. Natürlich sträuben sich dem „aufgeklärten Zeitgenossen“ die Haare, wenn er schon nur dieses Wort hört. Man kann die Anthroposophie leicht diffamieren, wenn man nur solche Worte wie „Astralleib“ – „Geheimwissenschaft“ – „esoterisch“ – „Akasha Chronik“ oder „okkult“ zitiert. Man braucht gar nicht zu sagen, was darunter zu verstehen ist, schon der ungewohnte Wortklang zeigt dem „aufgeklärten Zeitgenossen“, dass es sich um einen Unsinn handeln muss. Wenn man aber tiefer eindringen will, geht es ohne diese Begriffe nicht. 

Was schwarze Magie bzw. der schwarzer Pfad ist, wurde von R. Steiner im letzten Kapitel von „Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?“ (GA 10) ausführlich dargestellt. Der große Hüter der Schwelle hält eine lange Rede, in welcher er zuletzt den Unterschied zwischen dem weißen und dem schwarzen Pfad erläutert. Der „aufgeklärte Zeitgenosse“ ist wegen dieser „Schwarz – Weiß Malerei“ schon wieder unzufrieden. Aber Schwarz und Weiß sind gerade an dieser Stelle genau die richtigen Begriffe, weil es moralische Qualitäten sind. Der weiße Pfad führt „entweder zum Guten oder zu gar nichts“. R. Steiner selbst rechnete sich zu den „Okkultisten des weißen Pfades.“ Der schwarze Pfad dagegen ist die vollkommene Erfüllung des Egoismus. Den Begriff „Magie“ muss man deswegen wählen, weil es sich nicht bloß um den persönlichen Egoismus eines Menschen wie Du und ich handelt. Sondern es werden übersinnliche Kräfte dazu benutzt, um sie für persönliche oder gruppenegoistische oder nationale Sonderzwecke zu gebrauchen. Wenn dies der Fall ist, dass übersinnliche oder okkulte Kräfte zu egoistischen Zwecken missbraucht werden, dann handelt es sich um schwarze Magie. Weiße Magie ist demgegenüber, wenn bei der Betätigung übersinnlicher Kräfte die persönliche Opferbereitschaft des Einzelnen und in sozialer Hinsicht das Heil der gesamten Menschheit an oberster Stelle stehen. 

Es ist vielleicht ein ungewohnter Wortgebrauch, aber in diesem Fall dient er dem Verständnis: es ist beispielsweise weiße Magie, wenn Sie ein Vaterunser beten, weil Sie damit nicht nur für sich, sondern für alle Menschen und die geistige Welt etwas Gutes tun. Das Wort „uns“ oder „unser“ kommt im Vaterunser neunmal vor. Ebenso ist es weiße Magie, wenn Sie an einem Gottesdienst teilnehmen oder eine Meditation durchführen oder einem lieben Verstorbenen einen spirituellen Text vorlesen, wie R. Steiner oftmals empfohlen hat. Viele weitere Beispiele weißer Magie könnten wir hier anführen.  

Schwarze Magie ist demgegenüber das, was wir zwar vermeiden wollen, was wir aber kennenlernen und durchschauen müssen. Das Urbild der schwarzen Magie – und damit kommen wir auf das Symbol des Grals zurück – ist die Enthauptung Johannes des Täufers. Sie wird bei Matthäus und Markus beschrieben. Salome, die Tochter der Herodias, wünschte sich das abgeschlagene Haupt Johannes des Täufers in einer Schüssel liegend. Dieses Bild braucht man nur einmal gesehen zu haben, um es nie wieder zu vergessen. Rudolf Steiner bezeichnete das „blutige Haupt in der Schüssel“ als „schwarzmagisches Gegenbild der reinen Gralskräfte“ (W. J. Stein „Weltgeschichte im Lichte des heiligen Gral“, Stuttgart, 1966, S. 115). 

Es lohnt sich, bei diesem Bild etwas zu verweilen, weil wir daran viel lernen können. Wir sind dieses Bild durch die vielen malerischen Gestaltungen so gewohnt, dass wir die Unbefangenheit darüber verloren haben. Unbefangen betrachtet ist es doch eine freche Unverschämtheit, eine solche Untat zur Schau zu stellen. Wie wenn man sich seiner eigenen Bosheit und Schamlosigkeit noch rühmen wollte. Andererseits ist so etwas nur deswegen möglich, weil eine raffinierte Zeremonie inszeniert wird. Es ist eben nicht irgendein Bild, sondern es wird das Heiligste der Mondenschale, die den Sonnengeist trägt, nachgeahmt, nachgeäfft und ins Gegenbild verkehrt. Dadurch ist es auf geheime Weise sehr wirksam. Auf dieselbe Art und Weise haben die Nazis das Hakenkreuz, welches ein Gegenbild der vierblättrigen Lotusblume ist, missbraucht. Ebenso das Wort „Führer“, welches in Wahrheit für die Christuswesenheit gilt (GA 15, I). In ähnlicher Weise haben sie es mit vielen anderen Dingen gemacht. 

Weiterhin ist bemerkenswert, dass das schwarzmagische Gegenbild des Grals schon auftrat, bevor der Gral da war. Der Ursprung des Gral ist das Karfreitagsmysterium, als das Blut des Erlösers zur Erde floss. Als Johannes der Täufer enthauptet wurde, war das Mysterium von Golgatha aber noch gar nicht geschehen. Den Menschen bewusst wurde der Gral erst im 9.Jahrhundert, und damals nur einigen Eingeweihten. Bis dahin hatten anstelle der Menschen bestimmte Engelwesen den Gral behütet (GA 26, Kap. „Gnosis und Anthroposophie“). Erst im 11. Jahrhundert wurde der Gral als Erzählung öffentlich. Richard Wagner im 19. Jahrhundert hat mit seinem „Parsifal“ einen weiteren Schritt in Richtung Öffentlichkeit und Kulturfaktor getan. Die schwarzmagischen Gegenkräfte dagegen wussten vom Gral schon vor dem Gral, sie haben das alles vorausschauend beurteilen können, um entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Diese spirituelle Prophetie Fähigkeit der Widersacher Mächte müssen wir uns klar machen. Man darf nicht zu klein von diesen Kräften denken. Die Menschen, die den Gegengral vertreten, haben professionell ausgefeilte Methoden der Geistesschau und wollen damit das Böse bewirken.  

Die Gemeinschaftsbildung der Gralsritter, die um die Christuswesenheit sich gliedert, wird von den Kräften des Gegengrals ebenfalls in ihr Gegenteil verkehrt. Das sind die sogenannten „okkulten Bruderschaften“, von denen R. Steiner als Drahtzieher des ersten Weltkrieges ausführlich gesprochen hat (GA 173 a-c, der längste zusammenhängende Zyklus, den R. Steiner je gehalten hat). Der Zusammenhang der okkulten Bruderschaften mit den Gemeinschaften des Gegengrals ergibt sich aus den mitgeteilten Zusammenhängen ohne weiteres. In Klingsor sah R. Steiner entsprechend die „schlimmsten Kräfte orientalischer Zauberei“ wirksam (GA 144, 7.2.1913).  Wer sonst nicht Bescheid weiss, sieht in so etwas wie „okkulten Bruderschaften“ natürlich den Inbegriff einer „Verschwörungstheorie.“ Aber es kommt ja nicht auf solch eine inzwischen genugsam erschöpfte Phrase an, sondern darauf, wer etwas sagt und welche Tatsachen zugrunde liegen. Das alles muss man immer prüfen. 

Die sogenannten „okkulten Bruderschaften“ gibt es laut R. Steiner (GA 173 c, 20.1.1917) in „ungeheuer großer Zahl“. Sie betreiben „zeremonielle Magie“ (ebenda). Sie erreichen damit für sich selbst eine Art von „ahrimanischer Unsterblichkeit“ (ebenda). Diese Bruderschaften sind „Assekuranzgesellschaften ahrimanischer Unsterblichkeit“ (ebenda). Damit können sie als Verstorbene die Wirksamkeit der beabsichtigten bösen Impulse verstärken.   

Wenn man über so etwas wie „Versicherungsgesellschaften der ahrimanischen Unsterblichkeit“ nachdenkt, kommt man unweigerlich auf unser ägyptisches Erbe zurück. Damals sollten mithilfe der Mumifizierung die physischen Leiber konserviert werden. Jetzt sind es die schwarzmagischen Impulse, die mithilfe verstorbener und dazu präparierter Seelen unsterblich gemacht werden sollen. Und tatsächlich ist es so, dass die zeremonielle Magie jener okkulten Bruderschaften gelenkt und geleitet wird von den besagten Engeln, die im Laufe der ägyptischen Zeit sich nicht der Führung des Christus unterstellt haben. Wir haben darüber im ersten Teil unserer Rundbriefe über unser ägyptisches Erbe berichtet. R. Steiner zitiert (GA 173 c, 20.1.1917) in diesem Zusammenhang aus GA 15, wo er von diesen zurückgebliebenen Engeln gesprochen hat und erinnert daran, dass ohne diese Gegenwirkung unserer Kultur des Guten und Schönen die notwendige Schwere fehlen würde. 

Wesentliche Ziele dieser Gesellschaften sind: sie wollen den „Materialismus noch übermaterialisieren“ (GA 173 c, 20.1.1917). Ihre Methode ist die systematische Ausnützung dessen, was Lüge und Verlogenheit ermöglichen: „Und es ist schon eine wichtige magische Verrichtung, das Unwahre in der Welt so zu verbreiten, dass es wie das Wahre wirkt. Denn in dieser Wirkung des Unwahren wie des Wahren liegt eine ungeheure Kraft des Bösen. Und diese Kraft des Bösen wird von den verschiedenen Seiten her ganz gehörig ausgenützt“ (ebenda). Der Journalismus in diesem Sinne ist ein wichtiger Helfer solch „grauer oder schwarzer Magie“. 

Weitere Folgerungen und Bezüge zur Gegenwart, die sich aufdrängen, will ich vorerst Ihnen überlassen. Es ist klar, dass hier noch sehr viel Forschungsarbeit geleistet werden muss. Worauf es mir ankam, ist, dass die „okkulten Bruderschaften“ im Zusammenhang mit dem Gegengral und im Zusammenhang mit unserem ägyptischen Erbe durchaus plausibel sind. 

Vor wenigen Tagen bezeichnete Prof. Helmut Zander die „okkulten Bruderschaften“ im Werk R. Steiners als typisches Beispiel einer anthroposophischen Verschwörungstheorie (Interview in der Süddeutschen Zeitung am 24.11.2021, S. 9). Als Antwort darauf habe ich mir erlaubt, Ihnen diesen etwas längeren Text zu schicken. Missverständnisse sind wegen meiner komprimierten Formulierungen nicht ausgeschlossen. Mancher Leser, der die vorangehenden 4 Teile über das ägyptische Erbe nicht gelesen hat, hat vielleicht allein schon dadurch Verständnisschwierigkeiten. Wer von Ihnen diese 4 vorangehenden Teile noch einmal zugeschickt haben möchte, kann sich gerne melden. Wer eine Frage oder einen Einwand hat, darf mir gerne schreiben.

Herzlich Ihr Friedwart Husemann