Friedward Husemann: – 2021-8 Oktober – Over het ik van de mens, deel 1

Over het ik van de mens, deel 1


Nieuwsbrief over Antroposofie

Beste vrienden,
Onlangs las ik een passage van R. Steiner waarin hij het volgende schrijft over het menselijke Ik: “…dit wezen dat zich van moment tot moment een weg moet banen door dwaling en illusie naar wijsheid” (GA 11, hoofdstuk “De vier-ledige Aarde-mens). Een zin die waarschijnlijk voor iedereen logisch is. Het verband ligt in het feit dat het fysieke lichaam aan de ene kant ondoordringbaar en materieel lijkt, maar aan de andere kant de grootste volmaaktheid in zijn aard herbergt. Denk aan de wijze constructie van onze organen en hun harmonieuze interactie. Ons astrale lichaam is onderhevig aan wisselende en ambivalente verhoudingen: “Zo wankel ik van begeerte naar genot / en in genot smacht ik naar begeerte” (Faust I, verzen 3249/3250). Het astrale lichaam is weliswaar spiritueler van substantie, maar veel onrijpder dan het fysieke lichaam. Dit geldt des te meer voor ons Ik. Dat maakt ons weliswaar tot mens en leidt ons door diverse aardse levens, maar we kunnen nauwelijks spreken van een zekere mate van rijpheid. Vandaar zijn tastend wezen, dat zich van moment tot moment een weg baant door dwalingen en illusies.

We willen deze tastende aard van het Ik een beetje verder onderzoeken. Kort na het begin van de Eerste Wereldoorlog braken er verhitte discussies uit tussen de onderdanen van de verschillende naties die in het Goetheanum in Dornach aan het bouwen waren. De vraag was wie er schuld had aan het uitbreken van de oorlog. Toen R. Steiner voor het eerst na het begin van de oorlog in Dornach terugkeerde, verwachtten de daar werkzame antroposofen dat hij zou zeggen wie de schuldige was. Maar dat gebeurde echter niet. In plaats daarvan hield R. Steiner twee voordrachten over de volkszielen van Europa (GA 287, 18/19 oktober 1914), die het geschil tussen de in Dornach verzamelde volkeren onmiddellijk beslechtten.

De Italiaanse volksziel komt tot uiting in het kapiteel van de zonnezuil. De Italiaanse volksgeest leeft gevoelsziel. Men zou kunnen denken dat dit een degradatie van de Italianen is. Maar dat is een misverstand in deze context. Vergeleken met de andere zielenlichamen omspant de gevoelsziel de grootste omtrek, die fysiek tot de sterren reikt en geestelijk tot de hiërarchieën. Dante, die onlangs zijn 700ste verjaardag vierde, laat op indrukwekkende wijze zien wat de gevoelsziel kan doorgronden en begrijpen. Faust moet echter zeggen: “Daar sta ik nu arme dwaas en ben even wijs als tevoren”. Hij kan maar één punt pakken, namelijk zichzelf. Zonder de Italiaanse gevoelsziel zouden wij geen maatstaf hebben voor het 5e na-Atlantische tijdperk. Dante is een echo van het ganse verleden, de derde Egyptisch-Chaldeïsche periode, die oorspronkelijk de gevoelsziel had ontwikkeld. Wat Dante voor ons vertegenwoordigt, zullen we eerst weer van het Ik moeten verwerven. Daarom hebben de latere cultuurdragers – en de latere Italianen natuurlijk ook – zich geschoold in de Italiaanse geest, zoals Goethe in Italië. De Italiaanse schilders van Giotto tot Tizian, om maar een voorbeeld te noemen, hebben een soortgelijk voorbeeldkarakter als Dante. Of de Italiaanse vioolbouwers uit Cremona, waar de families Amati, Guarneri en Stradivari instrumenten maakten die vandaag de dag nog steeds ongeëvenaard zijn. Net als Italië heeft elk land in Europa zijn specifieke taak:

Italië: Gevoelsziel Dante Zonnezuil

Frankrijk: Verstandsziel Moliere Maanzuil

Engeland: Bewustzijnsziel Shakespeare Marszuil

Midden-Europa: Ik Goethe/Faust Mercuriuszuil

Rusland: Geestzelf Solowjow Jupiterzuil

Herbert Hahn heeft deze samenhangen in alle richtingen uitgewerkt in zijn werk over de psychologie van de volkeren, “On the Genius of Europe”.

Wat ons hier interesseert is het verband met de staf van Mercurius, want hier wordt het Ik beschreven op een zeer vergelijkbare manier als in de passage die in het begin werd genoemd: “Als men dit wezen, dat in Faust tot uitdrukking komt, op zich laat inwerken, dan komt men ertoe in het zich oprichtende Ik het wezen van de Midden-Europese mensheid te zien, met slangen omwikkeld. Met slangen omwikkeld! Dat wil zeggen, strevend naar de wijsheid die nog onbeslist is, strevend naar de zich vormende wijsheid, strevend naar de wordende wijsheid, in feite nooit levend in enigerlei zekerheid van de geborgenheid van zijn wezen, is de Midden-Europese mens” (GA 287, 19.10.1914).

Een andere passage over het Ik luidt: “Dan volgt, als het vierde [ wezensdeel] de eigenlijke baby, het menselijke Ik, dat, als een dolend dwaallicht eerst van de toekomst moet verwachten in zichzelf zulke wetmatigheden te ontvangen die het een leidraad bieden zoals het fysieke lichaam die allang heeft gehad” (GA 93, 15.5.1905).

In het tweede deel van dit artikel zullen we ingaan op de bovengenoemde leidende beginselen voor het Ik.

Met vriendelijke groet,

Friedwart Husemann

Originele (Duitse) tekst:

Über das Ich des Menschen, 1

Rundbrief zur Anthroposophie

Liebe Freunde

Kürzlich las ich eine Stelle bei R. Steiner, wo er über das Ich des Menschen folgendes schreibt: „…dieses Wesen, das von Augenblick zu Augenblick sich durch Irrtum und Illusion zu der Weisheit tastend hindurchringen muss“ (GA 11, Kap. „Der viergliedrige Erdenmensch“). Ein Satz, der wohl jedem einleuchtet. Der Zusammenhang liegt darin, dass der physische Leib einerseits undurchdringlich und materiell erscheint, aber andererseits in seiner Art die größte Vollkommenheit besitzt. Man denke an den weisheitsvollen Bau unserer Organe und ihr harmonisches Zusammenwirken. Für unseren Astralleib gelten schwankende und ambivalente Verhältnisse: „So tauml‘ ich von Begierde zu Genuss / und im Genuss verschmacht‘ ich nach Begierde“ (Faust I, Verse 3249/3250). Der Astralleib ist von seiner Substanz her zwar geistiger, aber viel unreifer als der physische Leib. Erst recht gilt dies für unser Ich. Es macht uns zwar zum Menschen und führt uns durch wiederholte Erdenleben, aber von irgendeinem Reifegrad kann noch kaum gesprochen werden. Daher sein tastendes, von Augenblick zu Augenblick durch Irrtum und Illusion sich hindurchringendes Wesen. 

Wir wollen dieses tastende Wesen des Ich noch etwas weiter ausloten. Kurz nach dem Beginn des ersten Weltkrieges entspannen sich unter den Angehörigen der verschiedenen Nationen, die am Goetheanum in Dornach bauten, erregte Diskussionen. Es ging um die Frage, wer die Schuld am Kriegsausbruch hat. Als R. Steiner nach Kriegsbeginn erstmals wieder nach Dornach kam, erwarteten die dort arbeitenden Anthroposophen, dass er nun sagt, wer die Schuld hat. Das geschah aber nicht. Sondern R. Steiner hielt zwei Vorträge über die Volkseelen Europas (GA 287, 18./19. 10. 1914), wodurch der Streit unter den in Dornach versammelten Nationen sofort geschlichtet war. 

Die italienische Volksseele erscheint in dem Kapitäl der Sonnensäule ausgedrückt. Der italienische Volksgeist lebt in der Empfindungsseele. Man könnte denken, das sei eine Zurücksetzung der Italiener. Das ist aber in diesem Kontext ein Missverständnis. Im Vergleich mit den anderen Seelengliedern umspannt die Empfindungsseele den größten Umfang, sie reicht physisch bis zu den Sternen und geistig bis zu den Hierarchien. Dante, der kürzlich seinen 700. Geburtstag feierte, zeigt eindrucksvoll, was die Empfindungsseele alles begreifen und verstehen kann. Faust jedoch muss sagen: „Da steh ich nun ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor“. Er kann nur noch einen Punkt erfassen, nämlich sich selbst. Ohne die italienische Empfindungsseele hätten wir für die 5. nachatlantische Epoche keinen Maßstab. Dante ist ein Nachklang der ganzen verflossenen, dritten ägyptisch – chaldäische Periode, welche die Empfindungsseele originär ausgebildet hatte. Was Dante für uns repräsentiert, das müssen wir uns vom Ich her erst wieder erringen. Deswegen haben die späteren Kulturträger – und die späteren Italiener natürlich auch – am italienischen Geist sich geschult, wie etwa Goethe in Italien. Einen ähnlichen Vorbildcharakter wie Dante haben die italienischen Maler von Giotto bis Tizian, um nur ein Beispiel zu nennen. Oder die italienischen Geigenbauer aus Cremona, wo die Familien Amati, Guarneri und Stradivari Instrumente herstellten, die bis heute unerreicht sind. So wie Italien hat jedes Land in Europa seine spezifische Aufgabe: 

Italien             Empfindungsseele     Dante             Sonnensäule

Frankreich      Verstandesseele        Moliere           Mondensäule

England           Bewusstseinsseele   Shakespeare  Marssäule

Mitteleuropa     Ich                           Goethe/Faust  Merkursäule

Russland          Geistselbst               Solowjow        Jupitersäule

Diese Zusammenhänge hat Herbert Hahn in seinem Werk zur Völkerpsychologie „Vom Genius Europas“ nach allen Seiten hin ausgearbeitet. 

Was uns hier interessiert, ist der Zusammenhang mit dem Merkurstab, weil hier das Ich ganz ähnlich beschrieben wird wie in der eingangs erwähnten Stelle: „Wenn man gerade dieses im Faust ausgedrückte Wesen auf sich wirken lässt, dann kommt man dazu, in dem aufstrebenden Ich das Wesen der mitteleuropäischen Menschheit zu sehen, schlangenumwunden. Schlangenumwunden! Das heißt strebend in der noch unentschiedenen Weisheit, strebend in der sich bildenden Weisheit, strebend in der werdenden Weisheit, niemals im Grunde genommen in irgendeiner Sicherheit der Abgeschlossenheit seines Wesens lebend, ist der mitteleuropäische Mensch“ (GA 287, 19.10.1914). 

Eine weitere Stelle über das Ich lautet: „Dann folgt als viertes [Wesensglied] das eigentliche Baby, das menschliche Ich, welches als irrendes Irrlicht erst von der Zukunft erwarten muss, in sich solche Gesetze zu bekommen, die ihm eine Richtschnur bieten, wie sie der physische Körper längst schon hat“ (GA 93, 15.5.1905). 

Im zweiten Teil dieser Ausführung werden wir uns mit der genannten Richtschnur für das Ich befassen. 

Herzlich Ihr Friedwart Husemann