2021-9 November – Beschermen gevaccineerden hun omgeving?

Beschermen gevaccineerden hun omgeving?

Beste vrienden,

Met vriendelijke toestemming van de auteur stuur ik u hier een zorgvuldig beredeneerde tekst van de antroposofische arts Christoph Bernhardt uit Hamburg. Het artikel is geschreven voor artsen, maar kan goed worden begrepen door geïnteresseerde leken. Naast vele andere belangrijke feiten wordt verwezen naar de in de Lancet gepubliceerde studie van hoog kaliber, waarin nauwelijks een verschil in besmettelijkheid tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden werd aangetoond.www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext

Uit het werk van de heer Bernhardt blijkt eens te meer dat de pandemische maatregelen in strijd zijn met “de geneeskunde die werkt met de erkende wetenschappelijke methoden van het heden” (de formulering van R. Steiner in het 1e hoofdstuk van zijn medische boek GA 27). Wat hier medisch/politiek/mediaal is en wordt gedaan, is in zuiver medische termen herhaaldelijk onjuist of half onjuist en wordt niet op transparante wijze naar buiten gebracht.

Hartelijke groeten Friedwart Husemann

Gedachten over een rationeel pandemiebeleid

door Christoph Bernhardt

Hoe nuttig zou verplichte vaccinatie voor gezondheidswerkers zijn?

De roep om verplichte vaccinatie van gezondheidswerkers, bijvoorbeeld door de Marburger Bund, maar ook door sommige politici, vooral die van de Groene Partij, laat zien dat de politiek steeds meer afziet van een rationeel te verantwoorden pandemiebestrijding en steeds meer vervalt in het propageren van populistische schijnoplossingen.

De Marburger Bund had moeten weten dat gevaccineerden dezelfde virale belasting hebben als niet-gevaccineerden en bijna even besmettelijk zijn. Volgens een studie in de Lancet bijvoorbeeld was het risico van infectie van gevaccineerde en niet-gevaccineerde personen in huishoudelijke situaties vrijwel identiek (Community transmission and viral load kinetics of the SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) variant in vaccinated and unvaccinated individuals in the UK: a prospective, longitudinal, cohort study – The Lancet Infectious Diseases).

Mensen wijzen er graag op dat de viral load bij gevaccineerden sneller daalt dan bij niet-gevaccineerden, maar dit is irrelevant voor besmetting, omdat je na een positieve test in quarantaine wordt geplaatst en niemand je daar toch kan besmetten, ongeacht of de viral load een paar dagen langer of korter hoog blijft. Men zou ook kunnen aanvoeren dat gevaccineerden iets minder vaak ziek worden dan niet-gevaccineerden en dat hun risico op besmetting dus kleiner is. Volgens een studie in het New England Journal bedraagt de bescherming van de vaccinatie tegen besmetting echter slechts 20% na ongeveer 4 maanden (de studie wordt geciteerd in Zeit online, zie Corona-incidentie: Het vertekende cijfer | ZEIT ONLINE). Dit is dus slechts een uiterst kleine factor, die bovendien kan worden tenietgedaan door vele andere factoren, zoals de frequentie van de sociale contacten. De kans op besmetting van een gevaccineerde verzorger met veel sociale contacten (veel kinderen in de crèche en op school of een uitgesproken feestleven) is dus uiteindelijk groter dan die van een niet-gevaccineerde verzorger met weinig sociale contacten.

Het mogelijk bestaande uiterst kleine percentage van risicoreductie van overdracht door vaccinatie wordt bovendien waarschijnlijk uiteindelijk tenietgedaan door het feit dat gevaccineerde personen minder symptomen hebben en gevaccineerde verpleegkundigen hun infectie dus misschien nauwelijks opmerken en daardoor eerder onbedoeld met infectie naar het werk gaan, met als gevolg een mogelijk nog groter infectierisico voor de patiënten dan het geval zou zijn bij niet-gevaccineerde personen die meer symptomatisch ziek worden. Paradoxaal genoeg zouden de gevaccineerde verpleegkundigen, die vaak asymptomatisch ziek zijn, daarom zelfs een hoger infectierisico voor de patiënten kunnen vormen dan de niet-gevaccineerden.

In plaats van verplichte vaccinatie, die niet geschikt is om patiënten tegen infectie te beschermen, zou het feitelijk juist zijn om regelmatig testen verplicht te stellen (eventueel zelfs dagelijks in geval van hoge incidentie), aangezien dit het risico van infectie daadwerkelijk zou verminderen.

Verplichte vaccinatie is dus niet alleen ongeschikt om het beoogde doel te bereiken, maar is ook onevenredig, omdat bijvoorbeeld een jonge verzorger wordt blootgesteld aan een niet te verwaarlozen, mogelijk dodelijk risico van door vaccinatie veroorzaakte myocarditis (Myocarditis bij kinderen en jonge volwassenen – HART (hartgroup.org)). Bovendien kan het leiden tot een verdere uittocht uit de verpleegkundige beroepen en daarmee tot een verergering van het tekort aan verpleegkundigen.

Hoe zinvol is de 2 G-regeling?

In het algemeen zou een uitgekiende teststrategie in de zin van 1 G (tests voor iedereen) waarschijnlijk de meest efficiënte manier zijn om de wintergolf onder controle te krijgen, niet alleen op medisch gebied maar ook in de samenleving als geheel vóór bepaalde gebeurtenissen, zoals de viroloog Schmidt Chanasit al terecht heeft opgemerkt (Test, test, test: viroloog vindt 1G de betere manier – n-tv.de. De 2G-regeling, die massaal door de politiek wordt gepromoot, bevordert daarentegen de verdere verspreiding van het virus onder de gevaccineerden in tijden van hoge incidentie, onder wie het zich, zoals Kekulé terecht heeft opgemerkt: 2G is onzin – want regel is gebaseerd op “volledig valse RKI-claim” – FOCUS Online), onopgemerkt verspreidt als een heimelijke bommenwerper door gebrek aan tests, wat vervolgens ook leidt tot besmetting van de gevaccineerde leden van de risicogroepen, die vervolgens in niet geringe aantallen in ziekenhuizen terechtkomen. Nu al is meer dan 60% van de nieuwe besmettingen en 44,9% van de gehospitaliseerde personen in de leeftijdsgroep ouder dan 60 dubbel gevaccineerd, en de tendens is stijgend (zie het RKI-weekverslag blz. 21).

2G is epidemiologisch hoe dan ook onzinnig, aangezien gevaccineerde mensen even besmettelijk kunnen zijn en bewezen is dat zogenaamde “superspreading” plaatsvindt bij 2G-evenementen. Citaat uit Zeit online: “Zou het virus ook bij 2G feestvieren, dan zou tot 80 procent van de feestvierders besmet naar huis kunnen gaan.” (Corona incidentie: Die verzerrte Zahl | ZEIT ONLINE).

Ook het argument dat 2G de kans verkleint dat niet-gevaccineerde deelnemers op de intensive care belanden, gaat evenmin op. Het is gebaseerd op de nog steeds heersende basisfout van de hele vaccinatiecampagne, namelijk te geloven dat het verschil in risico bestaat tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden, terwijl het in werkelijkheid vooral gaat om het verschil tussen jongeren en ouderen. Het risico om op de intensive care te belanden is lager voor een niet-gevaccineerde gezonde 20-jarige dan voor een gevaccineerde 70-jarige. Als men de cijfers van de ongevaccineerden van 18-59 jaar uit het weekverslag van het RKI van 28.10 21 neemt, werden 344 van de 734.740 besmette ongevaccineerden in de beschouwde periode van 4 weken op de intensive care behandeld, een percentage van ca. 0,04 %. Onder de 60-plussers werden in dezelfde periode 203 van de 12 910 gevaccineerde besmette personen intensief behandeld, een percentage van ongeveer 1,57%. De kans dat niet-gevaccineerde mensen onder de 60 jaar op de intensive care belanden is dus ongeveer een factor 39 kleiner dan de kans bij gevaccineerde mensen boven de 60 jaar.

Als men de intensive care-afdelingen zou willen ontlasten, zou men dus niet de jong geteste ongevaccineerden moeten uitsluiten in tijden van hoge incidentie, maar de ouderen en zieken, ongeacht hun vaccinatiestatus. Natuurlijk zou dit ook een moreel verwerpelijke discriminatie zijn, maar ten minste een die epidemiologisch kan worden gerechtvaardigd. Gelukkig is onze samenleving niet rijp voor deze vorm van discriminatie.

Des te beangstigender is het dat de epidemiologisch onzinnige discriminatie en uitsluiting van niet-gevaccineerde, negatief geteste 20-jarigen sociaal aanvaardbaar is geworden tot ver in de kringen van links-liberale zelfbenoemde goeddoeners.

2G heeft het laatste restje geloofwaardigheid verloren sinds de Stiko heeft vastgesteld dat de vaccinatiebescherming van degenen die met Johnson and Johnson zijn gevaccineerd fundamenteel onvoldoende is en dat deze voor mensen ouder dan 70 jaar na 6 maanden, ongeacht het soort vaccin, zonder booster niet meer toereikend is. Als het bij 2G dus om de bescherming door vaccins zou gaan en niet om intimidatie van de niet-gevaccineerden, zouden deze twee groepen van 2G moeten worden uitgesloten, wat niet het geval is. Het Israëlische model is consequent, waar het vaccinatiebewijs automatisch elke 6 maanden vervalt als geen booster wordt gegeven. Op lange termijn kan het echter twijfelachtig zijn of de bevolking een herhaalde vaccinatie om de 6 maanden zal aanvaarden als voorwaarde voor toegang tot het maatschappelijk leven. Dit zou neerkomen op een dramatische uitholling van de grondrechten, die dan alleen nog gewaarborgd zouden zijn in het geval van een permanent vaccinatiestelsel, ondanks alle neveneffecten.

Beginselen van een rationele vaccinatiecampagne

Aangezien vaccinatie in de eerste plaats dient om zich te beschermen tegen ernstige ziekten, wordt vaccinatie in de eerste plaats gedaan uit egoïstische motieven. De samenleving heeft slechts in tweede instantie baat bij vaccinatie, voor zover het gaat om vaccinaties in de risicogroepen, aangezien alleen deze in belangrijke mate bijdragen tot de ontlasting van de intensive care-afdelingen. Het sociale voordeel van vaccinatie bij het terugdringen van het aantal besmettingen is daarentegen, zoals hierboven reeds is uiteengezet, slechts zeer gering, hetgeen ook blijkt uit de huidige recordincidentiecijfers ondanks de hoge vaccinatiegraad. Terwijl vaccinatie, die dient om zichzelf te beschermen, logischerwijs een vrije beslissing van het individu moet zijn, zoals het geval is met andere maatregelen voor zelfbescherming, dienen tests om anderen te beschermen. Het is dus niet de inenting die de sociale daad is, maar het testen om de overdracht van infecties te voorkomen.

Als vaccinatie en tests op verstandige wijze worden gecombineerd, kan een rationeel pandembeleid op deze strategie worden gebaseerd. Vaccinatie zou dan in de eerste plaats relevant zijn voor de risicogroepen, aangezien zij het grootste risico lopen op een ernstig verloop van de ziekte. Het zou dan ook in de eerste plaats voor hen worden aanbevolen, zoals het geval is met griep- en pneumokokkenvaccinaties. De huidige aanpak, waarbij zo mogelijk 85-90% van de bevolking wordt gevaccineerd, is nog steeds gebaseerd op de basisveronderstelling dat vaccinatie leidt tot kudde-immuniteit, hetgeen al lang is weerlegd. Alleen in het geval dat vaccinatie leidt tot kudde-immuniteit heeft een vaccinatiedoelstelling in verhouding tot een dergelijk quotum zin. Politici zijn zo verstrikt geraakt in dit doel van een dergelijk vaccinatiequotum, dat zij niet beseffen dat de rechtvaardigingsgrond voor dit doel niet meer bestaat, aangezien kudde-immuniteit niet kan worden bereikt met Covid 19 door vaccinatie. Als politici deze vergissing eindelijk zouden inzien, zou ook de vaccinatiedruk op jongeren ophouden. Nuchter bekeken is het absurd dat jongeren, die de facto van het maatschappelijk leven zijn uitgesloten, onder druk worden gezet om zich te laten vaccineren, hetgeen hen en de samenleving – als het al iets oplevert – slechts marginaal voordeel oplevert, aangezien jongeren zelden zo ernstig ziek worden dat zij de intensive care-afdelingen overbelasten. Zij zijn ook niet duurzaam beschermd tegen lang covid door vaccinatie, aangezien bekend is dat de bescherming tegen infectie door vaccinatie na ongeveer 6 maanden zeer gering is en lang covid ook kan optreden na een vaccinatiedoorbraak. Met de huidige vaccinatiestrategie hebben jongeren dus eerst de risico’s van vaccinatie (bij mannelijke adolescenten is het risico op hartspierontsteking na biontech-vaccinatie ca. 1 hartspierontsteking per 6000 vaccinaties (Myocarditis bij kinderen en jongvolwassenen – HART (hartgroup.org)) en een paar maanden later nog steeds het risico om ziek te worden. In werkelijkheid is het risico om op deze manier gevaccineerd te worden nog steeds even groot als het risico om ziek te worden (min natuurlijk het kleine percentage waarbij de vaccinatie na 6-8 maanden nog steeds bescherming biedt tegen infectie), of het risico om elke 6 maanden opnieuw gevaccineerd te worden wordt genomen in het kader van regelmatige boostervaccinaties. In dit geval zou het risico op myocarditis bijvoorbeeld toenemen tot 1 geval per 600 leerlingen in 5 schooljaren met 10 vaccinaties (als kinderen slechts één keer per jaar zouden worden gestimuleerd, zou dit percentage pas na 10 schooljaren optreden).

Nuchter beschouwd is het vaccineren van kinderen en adolescenten dus medisch en ethisch onverantwoord, aangezien de jongeren worden blootgesteld aan een hoog risico op bijwerkingen, dat slechts wordt gecompenseerd door een verwaarloosbaar individueel en sociaal voordeel.

Het feit dat er in Duitsland al ten minste 6 sterfgevallen onder adolescenten zijn geweest in verband met vaccinatie, toont aan hoe ingrijpend de vaccinatie van adolescenten kan zijn. Naast een huidig sterfgeval, dat hoogstwaarschijnlijk te wijten is aan een hartspierontsteking ten gevolge van het vaccin (Dood na vaccinatie: twaalfjarige leed aan hartontsteking – n-tv.de), meldt het laatste veiligheidsrapport van het PEI reeds 5 sterfgevallen na een Corona-vaccinatie van adolescenten, van wie er 3 reeds ernstige ziekten hadden (Safety report on suspected cases of vaccine side effects and vaccine complications with the approved COVID-19 vaccines (pei.de) , p. 18).

Het verontrustende is dat ten minste 2 kinderen zonder eerdere ziekte zijn overleden in verband met de vaccinatie. Aangezien gezonde kinderen zelden spontaan sterven en het PEI blijkbaar geen andere plausibele doodsoorzaak kon aantonen, is het oorzakelijk verband tussen de vaccinatie en de sterfgevallen op zijn minst zeer waarschijnlijk. Dit is des te beangstigender omdat volgens Stiko-chef Mertens in Duitsland nog geen enkele jongere onder de 17 jaar aan Covid 19 is overleden zonder dat er sprake was van eerdere ziekten (Coronavirus: Biontech en Pfizer vragen goedkeuring vaccin aan voor vijf- tot elfjarigen in Europa – DER SPIEGEL), terwijl volgens deze gegevens de vaccinatie waarschijnlijk al 2 voorheen gezonde jongeren heeft getroffen, ook al is het definitieve bewijs van een oorzakelijk verband nog niet geleverd.

In deze situatie zou een verantwoordelijk beleid op zijn minst een tijdelijke stopzetting van de inentingen van kinderen gelasten, totdat het vermoeden dat de inenting in de jongere leeftijdsgroepen meer sterfgevallen zou kunnen veroorzaken dan de ziekte zelf, werkelijk boven alle twijfel verheven is.

Hoezeer de huidige vaccinatiecampagne de beginselen van preventieve gebruikersbescherming met voeten treedt, blijkt ook uit het feit dat veel landen de vaccinatie met Moderna hebben opgeschort voor personen jonger dan 30 jaar, omdat dit tot nog meer bijwerkingen leidt. In dit land lijken politici, de media en de bevolking het echter volstrekt onproblematisch te vinden dat van jongeren verwacht blijft worden dat zij dit vermijdbare risico nemen, ook al zou er voldoende alternatief vaccin van Biontech beschikbaar zijn.

Beginselen van een rationeel pandemiebeleid

Een rationeel pandemiebeleid zou zich niet alleen moeten laten leiden door het evenredigheidsbeginsel, maar zou ook moeten streven naar een evenwichtig compromis tussen vrijheid en veiligheid. 1G (testen voor iedereen) in bepaalde gevoelige gebieden zou in dit opzicht een verstandig compromis tussen vrijheid en veiligheid zijn. Het biedt iedereen de grootst mogelijke vrijheid om aan evenementen deel te nemen en waarborgt dit voldoende met een slim testconcept.

Vaccinatie zou dan een vrijwillige daad van zelfbescherming zijn tegen ernstige ziekteverschijnselen, en de veel mildere testmethoden zouden de verplichte solidariteitsbijdrage van allen zijn om de pandemie in tijden van grote incidentie onder controle te houden, zodat de klinieken niet overbelast raken.

Terzelfder tijd zou 1G een belangrijke bijdrage leveren tot het overwinnen van de verdeeldheidstendensen van het huidige beleid. Terwijl 2G, dat epidemiologisch gezien hoe dan ook contraproductief is, deze verdeeldheid op onverantwoorde wijze versterkt en het sociale klimaat verder vergiftigt, zou 1G kunnen helpen de sociale polarisatie te overwinnen en de sociale wonden te helen die zijn veroorzaakt door het huidige beleid van discriminatie en uitsluiting van de niet-gevaccineerden.

Verwijzingen:

1. Die Corona-Pandemie zeigt die Verwundbarkeit sozialer Systeme, unter anderem auch des Gesundheitswesens. Sie verlangt eine besondere Fürsorge für gefährdete Gruppen der Bevölkerung, auch wegen möglicher Langzeitfolgen der Krankheit (Long-COVID).

2. Die wiederholten Wellen zeigen, dass zumindest ein Teil der bisherigen Maßnahmen die Infektionsketten nicht unterbrechen konnten. Eine Herden-Immunität scheint es entgegen früherer Hoffnung nicht oder nur teilweise zu geben. Dagegen treten anscheinend auch in jüngster Zeit neue Varianten auf, gegen die die bisherigen Impfungen keinen Schutz bieten (https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/128896/SARS-CoV-2-Mu-Variante-aus-Suedamerika-hat-Potenzial-fuer-Impfdurchbrueche?rt=13995b7d0ac2f8a2033b0a3f92a8502e ).

3. Ein wesentliches Problem liegt in der Infrastruktur der medizinischen Versorgung, so haben allein zwischen April und Juli 2020 über 9000 Mitarbeiter in Kliniken und Seniorenheimen gekündigt (https://www.t-online.de/nachrichten/id_91104776/corona-an-jens-spahns-versagen-wird-man-sich-erinnern.html ). Diese Lücken sind durch verstärkte Maßnahmen gegen die Infektion nicht aufzufangen, sondern verlangen nach anderen Lösungen, zum Beispiel der Arbeitsbedingungen in den pflegenden Berufen.

4. Als illusionär erwies sich die Hoffnung, dass es eine „sterile Immunität“ durch die Impfungen gebe (www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext). Die etwas geringere Übertragung der Infektion durch Geimpfte wird vermutlich dadurch zunichte gemacht, dass diese ihre Infektion kaum bemerken und bedrohte Menschen weiter infizieren.

5. Der Schutz der Impfung lässt früher nach als erwartet, nach 4 Monaten sind nur noch 20% der Menschen geschützt (Fwww.google.com” target=”_blank”>https://www.zeit.de/hamburg/2021-11/corona-inzidenz-aussagekraft-gesundheitsbehoerden-alternativen-hamburg?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com> ). Sogenannte Impfdurchbrüche werden vermehrt beobachtet (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/Wochenbericht_2021-10-21.pdf?__blob=publicationFile). 

6. Ältere Menschen profitieren deutlich mehr von der Impfung als jüngere, vor allem im Hinblick auf ernste Verläufe und Todesfälle. Todesfälle bei Menschen unter 20 Jahren betrafen überwiegend solche mit Vorerkrankungen (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/Wochenbericht_2021-10-21.pdf?__blob=publicationFile). 

7. Kinder können zwar das Virus übertragen, werden aber ohnehin in den Schulen regelmäßig getestet. Wie weit die bei Kindern gefundenen hohen Zahlen von Infektionen durch häufigeres Testen beeinflusst wird, ist nicht klar. Das Krankheitsrisiko von Kindern ist gering, auch der Anteil von Long-COVID-Verläufen ist verschwindend gering. Schwere Atemwegsinfektionen bei Kindern werden überwiegend durch andere Viren (RSV) verursacht. 

8. Dementsprechend ist durch eine umfassende Impfung von Kindern weder eine Verminderung der Infektionszahlen in der Bevölkerung, noch ein Schutz für die Kinder selbst zu erreichen. Sicher ist es, dass die Impfung von Kindern einer sorgfältigen Prüfung bedarf (https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00212-7/fulltext). So gibt es als erhebliche Nebenwirkung unter anderem eine Myokarditis (Herzmuskelentzündung) bei Kindern und Jugendlichen im Zusammenhang mit der Impfung (Marshall M, Ferguson I D, Lewis P, et al. Symptomatic Acute Myocarditis in 7 Adolescents After Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccination. Pediatrics. 2021;148(3):e2021052478),

(https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/sicherheitsbericht-27-12-bis-31-08-21.pdf?__blob=publicationFile&v=5). Die Melderate an Nebenwirkungen war in der Altersgruppe der 12 – 17 Jahren alten Jugendlichen am höchsten (https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/sicherheitsbericht-27-12-bis-31-08-21.pdf?__blob=publicationFile&v=5).

9. Ein sicheres frühzeitiges Erkennen der infektiösen Menschen und damit der Schutz der wirklich Gefährdeten ist nur durch sehr engmaschige Testungen aller, auch der Geimpften zu erreichen. Eine der wesentlichen Forderungen an eine rationale Pandemiebekämpfung muss daher in einer engmaschigen Testung bestehen, vor allem bei Kontakt zu Menschen mit einem höheren Krankheitsrisiko.

10. Dagegen bieten 2 G-Regeln und die Einschränkung der Grundrechte ungeimpfter Menschen wenig Schutz vor einer Ausbreitung der Infektion und damit der Gefährdung der bedrohten Risikogruppen. Allerdings wird diese Auffassung nur von einem Teil der Wissenschaftler vertreten (https://www.focus.de/gesundheit/coronavirus/focus-online-kolumne-von-alexander-kekule-2g-regel-ist-unsinn-weil-sie-auf-vollkommen-falscher-rki-behauptung-beruht_id_20910598.html) und kommt in der politischen Öffentlichkeit nur unzureichend zu Gehör. 

Dr. med. Karl Reinhardt Kummer, Berlin

Originele (Duitse) tekst:

Schützen Geimpfte ihre Umgebung? 

Liebe Freunde

mit freundlicher Genehmigung des Autors  leite ich Ihnen hier einen sorgfältig begründeten Text des anthroposophischen Arztes Christoph Bernhardt aus Hamburg weiter. Der Artikel wurde für Ärztinnen und Ärzte geschrieben, kann aber von interessierten Laien gut verstanden werden. Neben vielen anderen wichtigen Fakten bringt er einen Hinweis auf die im Lancet erschienene hochkarätige Studie, die kaum einen Unterschied der Ansteckungsfähigkeit zwischen Geimpften und Ungeimpften nachgewiesen hat.www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext

Herrn Bernhardts Arbeit zeigt einmal mehr, dass die Pandemiemaßnahmen „der mit den anerkannten wissenschaftlichen Methoden der Gegenwart arbeitenden Medizin“ (Formulierung R. Steiners im 1. Kapitel seines medizinischen Buches GA 27) widersprechen. Was hier medizinisch/politisch/medial gemacht wurde und gemacht wird, ist rein medizinisch immer wieder falsch oder halbfalsch und nicht transparent kommuniziert. 

Herzlich Ihr Friedwart Husemann

Gedanken zu einer rationalen Pandemiepolitik

von Christoph Bernhardt

Wie sinnvoll wäre eine Impfpflicht für Gesundheitsberufe?

Der Ruf nach einer Impfpflicht für Gesundheitsberufe z.B. durch den Marburger Bund aber auch durch einige Politiker insbesondere der Grünen zeigt, dass sich die Politik zunehmend von einer rational begründbaren Pandemiebekämpfung verabschiedet und mehr und mehr in das Propagieren von populistischen Scheinlösungen verfällt.

Eigentlich sollte sich auch schon bis zum Marburger Bund herumgesprochen haben, dass Geimpfte bei einer Infektion die gleiche Viruslast haben wie Ungeimpfte und auch nahezu gleich ansteckend sind. Geimpfte Pflegekräfte können daher genauso die Patienten infizieren wie ungeimpfte Pflegekräfte.Nach einer Studie aus dem Lancet war z. B. in Haushaltssituationen das Ansteckungsrisiko von Geimpften und Ungeimpften nahezu identisch (Community transmission and viral load kinetics of the SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) variant in vaccinated and unvaccinated individuals in the UK: a prospective, longitudinal, cohort study – The Lancet Infectious Diseases).

Es wird zwar gerne darauf hingewiesen, dass die Viruslast bei Geimpften schneller sinkt als bei Ungeimpften, aber für die Ansteckung ist das irrelevant, da man nach dem positiven Test in Quarantäne kommt und dort ohnehin niemand mehr anstecken kann, egal ob die Virusmenge noch einige Tage länger oder kürzer hoch ist. Auch könnte man einwenden, dass Geimpfte etwas seltener erkranken als Ungeimpfte und daher ihr Ansteckungsisiko geringer ist. Der Schutz der Impfung vor einer Infektion beträgt einer Studie aus dem New England Journal zufolge jedoch nur noch 20% nach ca. 4 Monaten (Die Studie wird bei Zeit online zitiert, siehe Corona-Inzidenz: Die verzerrte Zahl | ZEIT ONLINE).  Das ist also nur ein äusserst geringer Faktor, der zudem durch viele andere Faktoren, wie die Häufigkeit der Sozialkontakte wieder ausgehebelt werden kann. So ist die Infektionswahrscheinlichkeit einer geimpften Pflegekraft mit vielen Sozialkontakten (viele Kinder in Kita und Schule oder ausgeprägtes Partyleben) am Ende höher als bei einer ungeimpften Pflegekraft mit wenig Sozialkontakten.

Der eventuell vorhandene äusserst geringe Prozentsatz der Risikoreduktion einer Übertragung durch die Impfung wird zudem am Ende höchstwahrscheinlich dadurch wieder aufgehoben, dass Geimpfte weniger Symptome haben und daher geimpfte Pflegende evt. ihre Infektion kaum bemerken und daher mit höherer Wahrscheinlichkeit ungewollt infiziert zur Arbeit gehen und dadurch ein evt. sogar höheres Ansteckungsrisiko für die Patienten sind, als dies bei Ungeimpften, die stärker symptomatisch erkranken, der Fall wäre. Paradoxer Weise könnten daher die geimpften, oft asymptomatisch erkrankten Pflegenden sogar ein höheres Infektionsisiko für die Patienten darstellen als die Ungeimpften.

Sachlich richtig wäre statt einer Impfpflicht, die zum Erreichen des Ansteckungsschutzes der Patienten nicht geeignet ist, eine regelmässige Testpflicht (bei hoher Inzidenz ggf. auch täglich), da damit die Ansteckungsgefahr tatsächlich reduziert wird.

Während die Impfpflicht also ungeeignet ist das gewünschte Ziel zu erreichen, ist sie zusätzlich auch unverhältnismässig, da man damit z. B. einen jungen Pfleger einem nicht unerheblichen, potentiell tödlichen Risiko einer durch die Impfung bedingten Herzmuskelentzündung aussetzt (Myocarditis in children and young adults – HART (hartgroup.org)). Zudem kann sie zu einem weiteren Exodus aus den Pflegeberufen und damit zu einer Verschärfung des Pflegenotstandes führen.

Wie sinnvoll ist die 2 G Regelung?

Generell wäre eine kluge Teststrategie im Sinne von 1 G (Tests für alle) nicht nur im medizinischen Bereich, sondern auch gesamtgesellschaftlich vor bestimmten Veranstaltungen vermutlich der effizienteste Weg, die Winterwelle unter Kontrolle zu bringen, wie schon der Virologe Schmidt Chanasit zu Recht bemerkt hat (Testen, testen, testen: Virologe hält 1G für den besseren Weg – n-tv.de. Die von der Politik massiv gepushte 2 G Regelung begünstigt im Gegensatz dazu in Zeiten hoher Inzidenz die Weiterverbreitung des Virus unter den Geimpften, unter denen es sich, wie Kekulé zu Recht bemerkt hat Kekulé: 2G ist Unsinn – weil Regel auf “vollkommen falscher RKI-Behauptung” fußt – FOCUS Online) aufgrund fehlender Tests unbemerkt wie ein Tarnkappenbomber verbreitet, was dann auch zur Infektion der geimpften Mitglieder der Risikogruppen führt, die dann in nicht geringer Zahl am Ende in den Kliniken landen. Schon jetzt sind in der Gruppe der Ü 60 Jährigen über 60% der Neuinfektionen und 44.9 % der Hospitalisierten doppelt geimpft, Tendenz steigend (siehe RKI Wochenbericht S. 21).

2 G ist epidemiologisch ohnehin unsinnig, da Geimpfte ja genauso ansteckend sein können und sogenanntes „superspreading“ nachweislich auch auf 2 G Events stattfindet. Zitat Zeit online:”Feiert das Virus bei 2G mit, könnten bis zu 80 Prozent der Feiernden infiziert nach Hause gehen.” (Corona-Inzidenz: Die verzerrte Zahl | ZEIT ONLINE). 

Auch das Argument, dass 2 G die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass ungeimpfte Teilnehmer auf Intensivstation landen, ist nicht stichhaltig. Es beruht auf dem noch immer herrschenden Grundirrtum der ganzen Impfkampagne, nämlich zu glauben, dass die Risikodifferenz zwischen Geimpften und Ungeimpften besteht, während sie in Wahrheit v. a. zwischen jung und alt besteht. Das Risiko, auf Intensivstation zu landen, ist bei einem ungeimpften gesunden 20 Jährigen geringer ist als bei einem geimpften 70 Jährigen. Wenn man die Zahlen der 18- 59 Jährigen Ungeimpften des  RKI Wochenberichtes vom 28.10 21 nimmt, sind in dem darin betrachteten 4 Wochen Zeitraum von den 734 740 infizierten Ungeimpften am Ende 344 auf Intensiv behandelt worden, eine Quote von ca 0.04 %. Bei den Ü60 Jährigen sind im selben Zeitraum von 12 910 geimpften Infizierten 203 auf Intensiv behandelt worden, eine Quote von ca 1,57%. Die Wahrscheinlichkeit, dass unter 60 Jährige Ungeimpfte auf der Intensivstation landen ist also ca um den Faktor 39 niedriger als die Wahrscheinlichkeit bei Geimpften über 60 Jährigen.

Wenn man die Intensivstationen entlasten wollte, müsste man in Zeiten hoher Inzidenz also nicht die jungen getesteten Ungeimpften ausschliessen, sondern die Alten und Kranken, unabhängig vom Impfstatus. Das wäre natürlich auch eine moralisch verwerfliche Diskriminierung, aber wenigstens eine, die man epidemiologisch begründen könnte. Glücklicherweise ist unsere Gesellschaft zu dieser Form der Diskriminierung nicht bereit.

Umso erschreckender, dass die epidemiologisch unsinnige Diskriminierung und Ausgrenzung ungeimpfter, negativ getesteter 20 Jähriger bis weit in die Kreise der linksliberalen selbsternannten Gutmenschen salonfähig geworden ist.

2 G hat noch dazu den letzten Rest an Glaubwürdigkeit verloren seit die Stiko festgestellt hat, dass der Impfschutz bei mit Johnson und Johnson Geimpften grundsätzlich nicht ausreichend ist und bei über 70 Jährigen nach 6 Monaten unabhängig von der Art des Impfstoffes ohne Auffrischung auch nicht mehr ausreichend ist. Wenn es also bei 2 G um den Impfschutz und nicht um die Schikane der Ungeimpften ginge, müssten diese beiden Gruppen bei 2 G ausgeschlossen werden, was nicht der Fall ist. Konsequent ist das israelische Modell, wo das Impfzertifikat automatisch alle 6 Monate erlischt, wenn keine Auffrischimpfung erfolgt. Es dürfte aber langfristig fraglich sein, ob die Bevölkerung eine Impfwiederholung alle 6 Monate als Zugangsvoraussetzung zum gesellschaftlichen Leben akzeptiert. Das käme  einer dramatischen Aushöhlung der Grundrechte gleich, die dann nur noch gewährleistet wären bei permanentem Impfwohlverhalten allen Nebenwirkungen zum Trotz.

Grundsätze einer rationalen Impfkampagne

Da Impfen in erster Linie dem Eigenschutz vor schweren Verläufen dient erfolgt es primär aus egoistischer Motivation. Die Gesellschaft profitiert von der Impfung nur sekundär, sofern es sich um Impfungen in den Risikogruppen handelt, da nur diese nennenswert zur Entlastung der Intensivstationen beitragen. Der soziale Nutzen der Impfung zur Verringerung der Infektionszahlen ist, wie weiter oben bereits ausgeführt, hingegen nur sehr gering ausgeprägt, was ja auch die aktuellen Rekordzahlen der Inzidenz trotz hoher Impfquote zeigen. Während eine Impfung, die dem Eigenschutz dient, logischerweise eine freie Entscheidung des Einzelnen sein sollte, wie es bei anderen Maßnahmen zum Eigenschutz auch der Fall ist, dient Testen dem Fremdschutz, da man dadurch die anderen schützt. Nicht die Impfung ist also der eigentlich soziale Akt, sondern das Testen zur Vermeidung von Infektionsübertragungen.

Wenn man Impfen und Testen klug kombiniert, könnte man auf dieser Strategie eine rationale Pandemiepolitik aufbauen. Die Impfung wäre dann v. a. für die Risikogruppen relevant, da diese das höchste Risiko für einen schweren Verlauf haben. Sie wäre dann auch primär für diese empfohlen, wie es ja auch bei Influenza- und Pneumokokkenimpfungen der Fall ist. Der jetzige Ansatz, möglichst 85- 90 % der Bevölkerung zu impfen beruht ja noch auf der Grundannahme, dass die Impfung zur Herdenimmunität führt, die schon lange widerlegt ist. Nur bei einer Impfung, die zur Herdenimmunität führt, macht ein Impfziel in Bezug auf eine solche Quote Sinn. Die Politik hat sich in dieses Ziel einer solchen Impfquote so verrannt, dass sie nicht merkt, dass die rechtfertigende Grundlage für dieses Ziel nicht mehr gegeben ist, da eine Herdenimmunität bei Covid 19 durch die Impfung nicht erreichbar ist. Würde die Politik diesen Irrtum endlich erkennen, würde auch der Impfdruck auf die Jüngeren aufhören. Nüchtern betrachtet ist es absurd, dass Jüngere mit faktischer Ausgrenzung vom Sozialleben zu einer Impfung gedrängt werden, die ihnen und der Gesellschaft – wenn überhaupt – nur einen marginalen Nutzen bringt, da Jüngere selten so schwer erkranken, dass sie die Intensivstationen überlasten. Sie werden auch durch die Impfung nicht nachhaltig vor Long Covid geschützt, da bekanntlich der Impfschutz vor Infektion nach ca 6 Monaten nur noch sehr gering ist und Long Covid auch nach Impfdurchbrüchen vorkommen kann. Die Jugendlichen haben also bei der aktuellen Impfstrategie zuerst die Risiken der Impfung (bei männlichen Jugendlichen beträgt das Risiko für eine Herzmuskelentzündung nach Biontechimpfung  ca 1 Herzmuskelentzündung pro 6000 Impfungen (Myocarditis in children and young adults – HART (hartgroup.org) und einige Monate danach trotzdem das Risiko zu erkranken und dann nicht nur das Impf- sondern auch das Erkrankungsrisiko zu tragen. In Wahrheit addiert sich das Impfrisiko auf diese Weise noch auf das Erkrankungsrisiko (natürlich abzüglich des geringen Prozentsatzes, in dem die Impfung auch noch nach 6-8 Monaten vor einer Infektion schützt), oder aber das Impfrisiko wird alle 6 Monate erneut eingegangen im Rahmen von regelmässigen Auffrischimpfungen. Dann würde sich z. B. schon in 5 Schuljahren bei 10 Impfungen das Risiko für eine Herzmuskelentzündung auf 1 Fall pro 600 Schülern erhöhen (falls Kinder nur einmal pro Jahr geboostert werden käme diese Rate erst nach 10 Schuljahren zustande).

Nüchtern betrachtet, ist die Impfung der Kinder und Jugendlichen daher medizinisch und ethisch nicht verantwortbar, da man die Jugendlichen einem hohen Nebenwirkungsrisiko aussetzt, dem nur ein verschwindend geringer individueller und sozialer Nutzen gegenübersteht.

Wie folgenreich die Impfung der Jugendlichen sein kann, zeigt die Tatsache, dass es in Deutschland bereits zu mindestens 6 Todesfällen von Jugendlichen in zeitlichem Zusammenhang zur Impfung gekommen ist. Zusätzlich zu einem aktuellen Todesfall, der höchstwahrscheinlich auf eine impfbedingte Herzmuskelentzündung zurückzuführen ist (Tod nach Impfung: Zwölfjähriger litt an Herzentzündung – n-tv.de), meldet der letzte Sicherheitsbericht des PEI bereits 5 Todesfälle nach einer Coronaimpfung von Jugendlichen, von denen 3 schwere Vorerkrankungen hatten (Sicherheitsbericht zu Verdachtsfällen von Impfnebenwirkungen und Impfkomplikationen bei den zugelassenen COVID-19 Impfstoffen (pei.de) , S. 18)

 Das Alarmierende daran ist, dass also mindestens 2 Kinder ohne Vorerkrankungen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung verstorben sind. Da gesunde Kinder selten spontan versterben und das PEI offenbar auch keine plausible andere Todesursache nachweisen konnte, dürfte der kausale Zusammenhang zwischen der Impfung und den Todesfällen zumindest sehr wahrscheinlich sein. Dies ist umso erschreckender, da in Deutschland laut Stiko Chef Mertens bisher noch kein Jugendlicher unter 17 Jahre ohne Vorerkrankungen an Covid 19 verstorben ist (Coronavirus: Biontech und Pfizer beantragen Impfstoff-Zulassung für Fünf- bis Elfjährige in Europa – DER SPIEGEL)

während es bei der Impfung nach diesen Daten wahrscheinlich schon 2 vorher gesunde Jugendliche getroffen hat, auch wenn der letzte Beweis für einen kausalen Zusammenhang nicht erbracht ist.

Eine verantwortungsbewusste Politik würde bei dieser Sachlage mindestens einen vorübergehenden Stopp der Kinderimpfungen verfügen, bis der Verdacht wirklich zweifelsfrei ausgeräumt ist, dass die Impfung in den jüngeren Altersgruppen mehr Todesfälle bedingen könnte als die Erkrankung selbst.

Wie sehr die aktuelle Impfkampagne die Grundsätze eines vorbeugenden Verbraucherschutzes mit Füßen tritt, zeigt auch die Tatsche, dass viele Länder die Impfung mit Moderna bei unter 30 Jährigen ausgesetzt haben, da diese zu noch mehr Nebenwirkungen führt. Hierzulande finden es aber Politik, Medien und Bevölkerung offenbar vollkommen unbproblematisch, dass den Jugendlichen weiter dieses vermeidbare Risiko zugemutet wird, auch wenn ja genug Biontech Alternativimpfstoff vorhanden wäre.

Grundsätze einer rationalen Pandemiepolitik

Eine rationale Pandemiepolitik müsste sich nicht nur am Prinzip der Verhältnismässigkeit orientieren, sondern sich auch um einen ausgleichenden Kompromiss zwischen Freiheit und Sicherheit bemühen. 1G (Tests für alle) in bestimmten sensiblen Bereichen wäre in dieser Hinsicht ein kluger Kompromiss zwischen Freiheit und Sicherheit. Es ermöglicht für alle die grösstmögliche Freiheit, an Veranstaltungen teilzunehmen und sichert diese mit einem klugen Testkonzept in ausreichender Weise ab.

Die Impfung wäre dann ein freiwilliger Akt zum Eigenschutz vor schweren Verläufen und das wesentlich mildere Mittel der Tests der verpflichtende solidarische Beitrag aller zur Kontrolle der Pandemie in Zeiten hoher Inzidenzen, damit die Kliniken nicht überlastet werden.

Gleichzeitig wäre 1G ein wichtiger Beitrag zur Überwindung der Spaltungstendenzen der jetzigen Politik. Während 2 G, das ohnehin epidemiologisch kontraproduktiv ist, diese Spaltungstendenzen in verantwortungsloser Weise verstärkt und das gesellschaftliche Klima weiter vergiftet, könnte 1 G dabei helfen, die soziale Polarisierung zu überwinden und die durch die jetzige Politik der Diskriminierung und Ausgrenzung Ungeimpfter verursachten gesellschaftlichen Wunden zu heilen.

Kriterien für eine rationale Pandemiepolitik (Nach einer Vorlage von Dr. Christoph Bernhardt)

1. Die Corona-Pandemie zeigt die Verwundbarkeit sozialer Systeme, unter anderem auch des Gesundheitswesens. Sie verlangt eine besondere Fürsorge für gefährdete Gruppen der Bevölkerung, auch wegen möglicher Langzeitfolgen der Krankheit (Long-COVID).

2. Die wiederholten Wellen zeigen, dass zumindest ein Teil der bisherigen Maßnahmen die Infektionsketten nicht unterbrechen konnten. Eine Herden-Immunität scheint es entgegen früherer Hoffnung nicht oder nur teilweise zu geben. Dagegen treten anscheinend auch in jüngster Zeit neue Varianten auf, gegen die die bisherigen Impfungen keinen Schutz bieten (https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/128896/SARS-CoV-2-Mu-Variante-aus-Suedamerika-hat-Potenzial-fuer-Impfdurchbrueche?rt=13995b7d0ac2f8a2033b0a3f92a8502e ).

3. Ein wesentliches Problem liegt in der Infrastruktur der medizinischen Versorgung, so haben allein zwischen April und Juli 2020 über 9000 Mitarbeiter in Kliniken und Seniorenheimen gekündigt (https://www.t-online.de/nachrichten/id_91104776/corona-an-jens-spahns-versagen-wird-man-sich-erinnern.html ). Diese Lücken sind durch verstärkte Maßnahmen gegen die Infektion nicht aufzufangen, sondern verlangen nach anderen Lösungen, zum Beispiel der Arbeitsbedingungen in den pflegenden Berufen.

4. Als illusionär erwies sich die Hoffnung, dass es eine „sterile Immunität“ durch die Impfungen gebe (www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext). Die etwas geringere Übertragung der Infektion durch Geimpfte wird vermutlich dadurch zunichte gemacht, dass diese ihre Infektion kaum bemerken und bedrohte Menschen weiter infizieren.

5. Der Schutz der Impfung lässt früher nach als erwartet, nach 4 Monaten sind nur noch 20% der Menschen geschützt (Fwww.google.com” target=”_blank”>https://www.zeit.de/hamburg/2021-11/corona-inzidenz-aussagekraft-gesundheitsbehoerden-alternativen-hamburg?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com> ). Sogenannte Impfdurchbrüche werden vermehrt beobachtet (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/Wochenbericht_2021-10-21.pdf?__blob=publicationFile). 

6. Ältere Menschen profitieren deutlich mehr von der Impfung als jüngere, vor allem im Hinblick auf ernste Verläufe und Todesfälle. Todesfälle bei Menschen unter 20 Jahren betrafen überwiegend solche mit Vorerkrankungen (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/Wochenbericht_2021-10-21.pdf?__blob=publicationFile). 

7. Kinder können zwar das Virus übertragen, werden aber ohnehin in den Schulen regelmäßig getestet. Wie weit die bei Kindern gefundenen hohen Zahlen von Infektionen durch häufigeres Testen beeinflusst wird, ist nicht klar. Das Krankheitsrisiko von Kindern ist gering, auch der Anteil von Long-COVID-Verläufen ist verschwindend gering. Schwere Atemwegsinfektionen bei Kindern werden überwiegend durch andere Viren (RSV) verursacht. 

8. Dementsprechend ist durch eine umfassende Impfung von Kindern weder eine Verminderung der Infektionszahlen in der Bevölkerung, noch ein Schutz für die Kinder selbst zu erreichen. Sicher ist es, dass die Impfung von Kindern einer sorgfältigen Prüfung bedarf (https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00212-7/fulltext). So gibt es als erhebliche Nebenwirkung unter anderem eine Myokarditis (Herzmuskelentzündung) bei Kindern und Jugendlichen im Zusammenhang mit der Impfung (Marshall M, Ferguson I D, Lewis P, et al. Symptomatic Acute Myocarditis in 7 Adolescents After Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccination. Pediatrics. 2021;148(3):e2021052478),

(https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/sicherheitsbericht-27-12-bis-31-08-21.pdf?__blob=publicationFile&v=5). Die Melderate an Nebenwirkungen war in der Altersgruppe der 12 – 17 Jahren alten Jugendlichen am höchsten (https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/sicherheitsbericht-27-12-bis-31-08-21.pdf?__blob=publicationFile&v=5).

9. Ein sicheres frühzeitiges Erkennen der infektiösen Menschen und damit der Schutz der wirklich Gefährdeten ist nur durch sehr engmaschige Testungen aller, auch der Geimpften zu erreichen. Eine der wesentlichen Forderungen an eine rationale Pandemiebekämpfung muss daher in einer engmaschigen Testung bestehen, vor allem bei Kontakt zu Menschen mit einem höheren Krankheitsrisiko.

10. Dagegen bieten 2 G-Regeln und die Einschränkung der Grundrechte ungeimpfter Menschen wenig Schutz vor einer Ausbreitung der Infektion und damit der Gefährdung der bedrohten Risikogruppen. Allerdings wird diese Auffassung nur von einem Teil der Wissenschaftler vertreten (https://www.focus.de/gesundheit/coronavirus/focus-online-kolumne-von-alexander-kekule-2g-regel-ist-unsinn-weil-sie-auf-vollkommen-falscher-rki-behauptung-beruht_id_20910598.html) und kommt in der politischen Öffentlichkeit nur unzureichend zu Gehör. 

Dr. med. Karl Reinhardt Kummer, Berlin