Friedward Husemann: – 2022 – 4 Januari – Het zicht op het kind

Het zicht op het kind


Nieuwsbrief over Antroposofie

Beste vrienden,

Goethe schreef: “Wat in verschijning komt, moet zich onderscheiden alleen maar om te verschijnen” (“Polarity”, dtv edition, Munich, 1963, vol. 39, p. 174). Deze zin is ook van toepassing op het verschijnen van Christus op aarde. Wij moeten onderscheid maken tussen de mens Jezus en de Christus als God, wij moeten onderscheid maken tussen koningen en herders die twee verschillende Jezus-kinderen hebben aanbeden. En in elk mensenkind dat geboren wordt, moeten wij opnieuw onderscheid maken tussen het menselijke en het Christus – Goddelijke dat werkzaam is in het menselijke.

Het zicht op het kind Jesus

Het kind Jezus heeft zich weliswaar ontwikkeld tot het omhulsel van de Christus, hij was in zekere zin de wegbereider van de Christus, maar niet de Christus zelf. De sentimentaliteit van de “lieve kleine Jezus” en het materialistisch van de “eenvoudige man uit Nazareth” waren alleen mogelijk omdat de mensen in de moderne tijd geloofden dat de God van het christendom tegelijk met Jezus zou zijn geboren.

Met dit vooroordeel, kan men ook de twee Jezus-kinderen niet begrijpen. De twee Jezus-kinderen vloeien voort uit de Evangeliën, ten tweede hadden de Essaeërs een dubbele Messias-verwachting, zoals is vastgesteld door de vondsten in Qumran in 1947, en ten derde heeft R. Steiner de twee Jezus-kinderen in vele facetten beschreven als de inhoud van zijn onderzoek. De twee kinderen worden tot een absurditeit als men zich moet voorstellen dat de goddelijke Christus ook aan elk van deze twee jongens verschenen zou zijn.

De eenheid van het Christusbegrip wordt in het geheel niet aangetast door de twee Jezus-kinderen, integendeel. De gecompliceerde wezenswisseling tussen de twee Jezus-kinderen die plaatsvond toen zij 12 jaar oud waren, de dood van de één en het voortleven van de ander, dit alles maakt de latere, grote wezensdoordringing van de goddelijke Christus met de menselijke Jezus bij de doop in de Jordaan des te aannemelijker.

De maagdelijke ontvangenis, een ander schandaal van het christelijk geloof, wordt onmiddellijk begrijpelijk als men het in verband brengt met de doop in de Jordaan. De Christus, de Logos, het wereld-Ik of de Zoon van God incarneerde pas bij de doop in de Jordaan in het lichaam van Jezus, die toen 30 jaar oud was. Deze daadwerkelijke maagdelijke Ik – ontvangenis werd vanaf ongeveer de 6e eeuw na Christus niet meer begrepen en teruggedrongen in de menselijke Maria (GA 353, 26.3.1924). Zo werd een biologische absurditeit een dogma.

Bij de doop in de Jordaan vond een uitwisseling van Ik plaats: het Ik van Jezus verliet het lichaam van Jezus, en het wereld-Ik van de Christus trad in de overgebleven omhulsels van Jezus binnen. Dit is, als het juist wordt begrepen, het allerheiligste gebeuren, als het christendom enige betekenis wil hebben. Het is tragisch hoeveel onzin en absurditeit er over het christendom is gekomen, een eeuwenlange, steeds dikker wordende schimmel die zich over de belangrijkste gebeurtenis in de ontwikkeling van de wereld heeft verspreid.

Het zicht op elk kind dat geboren wordt

Dus terwijl de geboorte van Jezus ontdaan moet worden van een deel van zijn ten onrechte gegeven goddelijkheid om het geheel juist te begrijpen, is het bij de menselijke geboorte net andersom. Deze moet een nieuwe Christus-goddelijkheid worden gegeven. Dit heeft niets te maken met arrogantie, maar met onderkenning van de Christusimpuls die in alle mensen werkzaam is sinds mensen geboren worden, natuurlijk ook in de twee Jezus-kinderen die bovendien onderworpen waren aan een zeer bijzondere geestelijke leiding.

Het gaat hier om de eerste drie jaren van het kind zoals beschreven door R. Steiner in het boek “Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit” (GA 15). In het eerste jaar leert het kind staan en lopen. In het tweede jaar leert het spreken. In het derde jaar leert het te denken.

Het zich oprichten van de mens is geen genetisch bepaald proces. Er zijn enkele verhalen van wolfskinderen waaruit dit naar voren komt. De bekendste waren de “Wolfskinderen van Midnapore” van J.A.L. Singh met een voorwoord van Adolf Portmann (Heidelberg 1964). Singh, een zendeling die in India werkte, vond de twee kinderen begin 1920, lopend op handen en voeten, hun tanden ontbloot en huilend als wolven in de nacht. Slechts langzaam raakten ze gewend aan menselijke eigenschappen en menselijk voedsel. Een van de twee meisjes stierf vroeg, ze was ongeveer 7 jaar ouder dan het andere meisje. Het jongere meisje leerde na een paar jaar op haar knieën lopen en uiteindelijk zelfs rechtop te staan. Toen begon zij mensentaal te begrijpen en uiteindelijk had zij een woordenschat van ongeveer 30 woorden. Nog iets later begon zij contexten te begrijpen en was zij in staat kleine taken uit te voeren. Zij stierf toen op een vergelijkbare leeftijd als haar zuster, ongeveer 9 jaar oud. U ziet hieruit dat een menselijk voorbeeld nodig is, wil de mens leren rechtop te staan, te spreken of te denken.

Het lopen, spreken en denken zijn drie krachten die ons in de eerste drie jaren door de Christusimpuls worden gegeven. R. Steiner citeert het woord “Ik ben de weg, de waarheid en het leven” (Johannes 14:6). De weg komt overeen met leren lopen, de waarheid komt overeen met leren spreken en het leven komt overeen met denken. Volgens zijn oorsprong komt het denken voort uit het leven of het etherische lichaam (GA 26, leidraad nr. 100).

Deze werkingen van de Christus-impuls gelden voor alle mensen. Dit is een belangrijk argument tegen de beschuldiging van racisme waaraan de antroposofie herhaaldelijk wordt blootgesteld. Maar deze werkingen gelden ook voor alle mensen die ooit geboren zijn, d.w.z. sinds het begin van de schepping. Dit is een van de aanwijzingen dat Christus vanaf het begin bij de schepping betrokken is geweest, zoals ook in het Evangelie wordt gezegd: “In den beginne was het Woord” (Johannes 1:1). Met dit Woord wordt de Zoon van God of Christus bedoeld.

Maar hoe komt het dat de drie Christuskrachten van lopen, spreken en denken alleen werken wanneer er ook mensen in de omgeving zijn voor degene die moet leren lopen, spreken en denken? Dit is het fysiologische, biologische niveau van wat wij mentaal ervaren als de belichaming van het christendom: “Waar twee of drie in mijn naam zijn samengekomen, daar ben Ik in hun midden” (Mattheüs 18:20). De Christus-impuls is zo diepgaand werkzaam dat zij, volgens deze woorden, ook werkzaam is tot in de fysiologie van het lopen, spreken en denken.

Hartelijke groeten en al het goede voor het nieuwe jaar,
Friedwart Husemann

Originele (Duitse) tekst:

Der Hinblick auf das Kind

Rundbrief zur Anthroposophie

Lieber Freunde

Goethe schrieb: „Was in die Erscheinung tritt, muss sich trennen, um nur zu erscheinen“ („Polarität“, dtv Ausgabe, München, 1963, Band 39, S. 174). Dieser Satz gilt auch für die Erscheinung Christi auf Erden. Wir müssen unterscheiden zwischen dem Menschen Jesus und dem Christus als Gott, wir müssen unterscheiden zwischen Königen und Hirten, die zwei verschiedene Jesusknaben angebetet haben. Und in jedem menschlichen Kind, das geboren wird, müssen wir abermals unterscheiden das Menschliche von dem im Menschen wirksamen Christus – Göttlichen.  

Der Hinblick auf das Jesuskind

Das Jesuskind hat sich zwar zur Hülle des Christus entwickelt, es war gewissermaßen der Vorverkünder des Christus, aber nicht der Christus selbst. Die Sentimentalität des „herzlieben Jesulein“ ebenso wie der Materialismus des „schlichten Mannes aus Nazareth“ waren nur dadurch möglich, dass man in der Neuzeit glaubte, zusammen mit dem Jesus sei gleichzeitig der Gott der Christenheit geboren worden. 

Mit diesem Vorurteil kann man auch die zwei Jesusknaben nicht begreifen. Die zwei Jesusknaben ergeben sich aus den Evangelien, zweitens hatten die Essäer eine doppelte Messias Erwartung, wie man durch die Qumran Funde 1947 feststellte, und drittens hat R. Steiner die zwei Jesusknaben als Inhalt seiner Forschung in vielen Facetten beschrieben. Die beiden Knaben werden zu einer Absurdität, wenn man sich vorstellen soll, dass auch der göttliche Christus mit jedem dieser beiden Knaben erschienen sein sollte. 

Die Einheitlichkeit des Christusbegriffes wird durch die zwei Jesusknaben gar nicht berührt, sondern im Gegenteil. Der komplizierte Wesensaustausch zwischen den Jesusknaben, der mit 12 Jahren sich ereignete, der Tod des einen und das Weiterleben des anderen, all das macht die spätere, große Wesensdurchdringung des göttlichen Christus mit dem menschlichen Jesus bei der Jordantaufe umso plausibler. 

Die jungfräuliche Empfängnis, ein weiteres skandalon des christlichen Glaubens,  wird sofort verständlich, wenn man sie auf die Jordantaufe bezieht. Der Christus, der Logos, das Welten – Ich oder der Gottessohn ergriff erst bei der Jordantaufe den Leib des Jesus, der damals 30 Jahre alt war. Diese tatsächlich jungfräuliche Ich – Empfängnis hat man etwa ab dem 6. Jahrhundert nach Christus nicht mehr verstanden und in die menschliche Maria zurückgeschoben (GA 353, 26.3.1924). Damit wurde dann eine biologische Absurdität zum Dogma. 

Bei der Jordantaufe ereignete sich ein Ich – Austausch: das Ich des Jesus verließ den Jesusleib, und das Welten – Ich des Christus zog in die übrigen Hüllen des Jesus ein. Dies ist recht verstanden der heiligste Vorgang überhaupt, wenn das Christentum einen Sinn haben soll. Es ist tragisch, wieviel Unsinn und Widersinn über das Christentum gekommen sind, ein jahrhundertelanger immer dicker werdender Mehltau, der sich über das wichtigste Ereignis der Weltentwicklung gebreitet hat. 

Der Hinblick auf jedes Kind, welches geboren wird

Während man also der Jesusgeburt etwas von ihrer irrtümlicherweise gegebenen Göttlichkeit wegnehmen muss, um das Ganze richtig zu verstehen, ist es bei der menschlichen Geburt gerade andersherum. Ihr muss eine neue Christusgöttlichkeit gegeben werden. Damit ist keine Überheblichkeit verbunden, sondern die Erkenntnis des Christusimpulses, der in allen Menschen wirkt, seitdem Menschen geboren werden, natürlich auch in den beiden Jesusknaben, die darüber hinaus einer ganz besonderen geistigen Führung unterlagen.

Es geht hier um die ersten drei Jahre des Kindes, wie sie R. Steiner in dem Buch „Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit“ (GA 15) schildert. Im ersten Jahr lernt das Kind sich aufzurichten und zu gehen. Im zweiten Jahr lernt es das Sprechen. Im dritten Jahr lernt es das Denken. 

Das Aufrichten des Menschen ist kein genetisch determinierter Vorgang. Es gibt einige Berichte über Wolfskinder, aus denen das ersichtlich wird. Am bekanntesten wurden die „Wolfskinder von Midnapore“ von J.A.L. Singh mit einem Vorwort von Adolf Portmann (Heidelberg 1964). Der in Indien arbeitende Missionar Singh fand Anfang 1920 die beiden Kinder, die auf allen Vieren liefen, die Zähne fletschten und nachts wie Wölfe heulten. Nur langsam gewöhnten sie sich an menschliche Eigenschaften und an menschliche Nahrung. Das eine der beiden Mädchen starb früh, sie war etwa 7 Jahre älter als das andere Mädchen. Das jünger Mädchen lernte nach einigen Jahren das Gehen auf den Knieen und zuletzt sogar das aufrechte Stehen. Dann fing sie an, die menschliche Sprache zu verstehen, und zuletzt hatte sie einen Wortschatz von ca. 30 Worten. Noch etwas später fing sie an, Zusammenhänge zu begreifen und konnte kleine Aufträge durchführen. Sie starb dann in einem ähnlichen Alter wie ihre Schwester mit etwa 9 Jahren. Man sieht daran, dass es des menschlichen Vorbilds bedarf, wenn der Mensch sich aufrichten, sprechen oder denken lernen soll.

Gehen, Sprechen und Denken sind drei Kräfte, die uns in den drei ersten Jahren durch den Christusimpuls gegeben werden. R. Steiner zitiert hierzu das Wort „Ich bin der Weg , die Wahrheit und das Leben“ (Johannes 14,6). Der Weg entspricht dem Gehen Lernen, die Wahrheit entspricht dem Sprechen lernen und das Leben entspricht dem Denken. Das Denken stammt seinem Ursprung nach aus dem Lebens – oder Ätherleib (GA 26, Leitsatz Nr. 100).  

Diese Wirkungen des Christusimpulses gelten für alle Menschen. Ein wichtiges Argument gegen den Rassismusvorwurf, dem sich die Anthroposophie immer wieder ausgesetzt sieht. Diese Wirkungen gelten aber auch für alle Menschen, die jemals geboren worden sind, also seit Beginn der Schöpfung. Das ist einer der Hinweise, dass Christus von Anfang an bei der Schöpfung dabei gewesen ist, wie es ja auch im Evangelium gesagt wird: „Im Urbeginne war das Wort“ (Johannes 1,1). Mit diesem Wort ist der Sohn Gottes oder Christus gemeint.

Wie kommt es aber nun, dass die drei Christuskräfte des Gehens, Sprechens und Denkens nur dann wirken, wenn auch Menschen in der Umgebung für denjenigen da sind, der gehen, sprechen und denken lernen soll? Das ist die physiologisch, biologische Ebene dessen, was wir seelisch als Inbegriff des Christentums empfinden: „Wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, das bin ich mitten unter ihnen“ (Matthäus 18,20). So tiefgehend wirksam ist der Christusimpuls, dass er gemäß dieser Worte auch bis in die Physiologie des Gehens, Sprechens und Denkens wirksam ist.

Herzlich alles Gute zum Neuen Jahr

Ihr Friedwart Husemann